Các bạn giải hộ mình với Câu1:Trộn 400ml dd HNO3 1M với 600ml dd gồm NaOH 0.5M và Ba(OH)2 0.25M. Tính pH dd thu đc Câu2: Trộn V1 lít dd HCL có pH=1 vớ

Question

Các bạn giải hộ mình với
Câu1:Trộn 400ml dd HNO3 1M với 600ml dd gồm NaOH 0.5M và Ba(OH)2 0.25M. Tính pH dd thu đc
Câu2: Trộn V1 lít dd HCL có pH=1 với V2 lít dd NAOH có pH=12. Tỉ lệ V1\V2 như thế nào để dd thu đc có
a; pH=3. b;pH=7. c;pH=11

in progress 0
Athena 1 năm 2021-09-25T15:20:55+00:00 1 Answers 465 views 1

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:22:14+00:00

  1)

  Phản ứng xảy ra:

  \({H^ + } + O{H^ – }\xrightarrow{{}}{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{HN{O_3}}} = {n_{{H^ + }}} = 0,4.1 = 0,4{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{NaOH}} = 0,6.0,5 = 0,3{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,6.0,25 = 0,15{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{O{H^ – }}} = 0,3 + 0,15.2 = 0,6 > {n_{{H^ + }}}\)

  Vậy (O{H^ – }\)  dư.

  \( \to {n_{O{H^ – }}} = 0,6 – 0,4 = 0,2{\text{ mol}} \to {V_{dd}} = 0,4 + 0,6 = 1{\text{ list}} \to {\text{[O}}{{\text{H}}^ – }] = \frac{{0,2}}{1} = 0,2M \to pOH =  – \log [O{H^ – }] = 0,699 \to pH = 14 – 0,699 = 13,301\)

  2)

  Phản ứng xảy ra:

  \({H^ + } + O{H^ – }\xrightarrow{{}}{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({\text{[}}{H^ + }{\text{]}} = {10^{ – 1}} = 0,1;{\text{[}}O{H^ – }{\text{]}} = {10^{ – 2}} = 0,01 \to {n_{{H^ + }}} = 0,1{V_1};{n_{O{H^ – }}} = 0,01{V_2}\)

  Dung dịch thu được có thể tích là \({V_1} + {V_2}\)

  Trường hợp pH=3 do vậy axit dư

  \( \to 0,1{V_1} – 0,01{V_2} = {10^{ – 3}}({V_1} + {V_2}) \to \frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{{9}}\)

  Trường hợp pH=7  nên phản ứng hết.

  \( \to 0,1{V_1} = 0,01{V_2} \to \frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{{10}}\)

  Trường hợp pH=11 nên kiềm dư

  \( \to 0,01{V_2} – 0,1{V_1} = {10^{14 – 11}}({V_1} + {V_2}) \to \frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{9}{{110}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )