các bạn lạm hộ mình với ạ .Dấu # và%là bị lỗi phông chữ mong mọi người thông cảm ạ Chương trình hỗ trợ gõ dấu là? <$> Word <$> Excel <$> P

Question

các bạn lạm hộ mình với ạ .Dấu # và%là bị lỗi phông chữ mong mọi người thông cảm ạ
Chương trình hỗ trợ gõ dấu là?
<$> Word
<$> Excel
<$> Powerpoint
<#> Unikey

Khi đang làm việc với bảng tính mà bị mất điện đột ngột, dữ liệu vừa nhập vào có được lưu vào máy tính không?
<$> Được lưu
<#> Không được lưu

Để in bảng tính Excel ta sử dụng lệnh nào?
<#> Print hoặc nhấn CTRL+P
<$> Save hoặc nhấn CTRL+S
<$> Open hoặc nhấn CTRL+O
<$> Close

Để chèn Shape vào bảng tính Excel ta thực hiện như thế nào?
<$> Insert/Table
<#> Insert/shape
<$> Insert/Picture
<$> Insert/WordArt

WordArt có chức năng chính là:
<#> Tạo chữ nghệ thuật
<$> Định dạng phông chữ
<$> Chèn liên kết
<$> Chèn công thức toán học

Insert/Picture có chức năng chính là:
<$> Định dạng tranh ảnh
<$> Định dạng phông chữ
<#> Chèn hình ảnh
<$> Chèn công thức toán học

Để mở bảng tính đã có trong máy ta sử dụng lệnh nào?
<#> New
<$> Save
<$> Open
<$> Close

Các nút lệnh nằm trên dải lệnh nào?
<$>Dải lệnh Insert
<$> Dải lệnh Page Layout
<$> Dải lệnh Data
<#> Dải lệnh Home

Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:
<$>Top
<$> Bottom
<#> Right
<$> Left

Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô gộp đó ta sử dụng nút lệnh:
<$>
<$>
<#>
<$>

Trong bảng tính, giao của một hàng và một cột được gọi là:
<$> Dữ liệu
<$> Công thức
<#> Ô tính
<$> Địa chỉ

Thanh công thức cho biết:
<$> Địa chỉ của ô được chọn
<#> Nội dung của ô đang được kích hoạt
<$> Địa chỉ của khối
<$> Tên cột và tên hàng

Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có:
<$> Nền màu trắng và chữ màu đen
<$> Nền màu xanh và chữ màu đen
<#> Nền màu xanh và chữ màu vàng
<$> Tất cả đều sai

Để thay đổi phông chữ cho trang tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
<#>
<$>
<$>
<$>

Kết quả khi sử dụng hàm =SUM(1,2,3,4,5) là
<$> 1
<$> 3
<#> 15
<$> 5

Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?
<$>Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút
<#> Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút
<$> Nháy nút
<$> Nháy nút

Để thay đổi màu chữ trên bảng tính, ta chọn nút lệnh nào:
<$>
<$>
<#>
<$>

Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:
<$>
<$>
<#>
<$>

Cho ô A1=1,A2=2, A3=3, A4=4, A5=5 kết quả của hàm
=AVERAGE(A1,A2,A3,A4,A5) là:
<$> 1
<#> 3
<$> 5
<$> 15

Muốn lọc dữ liệu trong bảng tính em tiến hành ra sao:
<$> Home->Filter
<$> Data->Sort
<$> File->Filter
<#> Data->Filter

Để tạo một biểu đồ em có thể thực hiện:
<$> Nhấn phím Delete
<$> Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete
<$> Chọn biểu đồ và nhấn phím Enter.
<#> Insert->chọn biểu đồ trong nhóm Charts

Hàm tính trung bình cộng của ba số: 13, 22, 54 là:
<$> =SUM(13,22,54)
<#> =AVERAGE(13,22,54)
<$> =SUM (13:22:54)
<$> = AVERAGE(13:22:54)

Ô A1 chứa số 25, ô B3 chứa số 21. Kết quả của hàm: =SUM(A1,B3,5) là:
<$> 46
<$> 25
<$> 21
<#> 51

Kết quả của hàm sau trong bảng tính Excel: =MAX(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
<#> 17
<$> 1
<$> 81
<$> 8

Để chỉnh sửa dữ liệu của một ô ta cần phải:
<$> Không chỉnh sửa được
<$> Chỉ cần nháy chuột vào ô đó
<$> Ta nháy chuột phải vào ô đó
<#> Nháy đúp vào ô đó hoặc nhấn F2

Khi gõ công thức vào ô, ký tự đầu tiên phải là:
<$> Dấu hai chấm (:)
<$> Dấu chấm phẩy (;)
<$> Dấu rào (#)
<#> Dấu bằng (=)

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-07-12T10:39:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:41:29+00:00

  c1 unikey

  2 không lưu

  c3 a

  4a

  5c

  6c

  7d

  8c

  0
  2021-07-12T10:41:50+00:00

  1 Unikey
  2 Không được lưu
  3 Print hoặc nhấn CTRL+P
  4 Tạo chữ nghệ thuật
  5 Open
  6 bạn chưa ghi lệnh
  7 Right
  8 Ô tính 
  9 Nội dung của ô đang được kích hoạt
  10 Nền màu xanh và chữ màu vàng
  11 bạn chưa có các lệnh

  Mình trả lời theo phần bạn vừa dịch đó

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )