các bạn ơi giải giúp mình bài này vs mình cần gấp : 1. a ) A = x ³ + 6x ²y + 12xy ² + 8y ³ biết x + 2y = -5 b ) B = 8x ³ – 12x ²y + 6xy ² – y ³ biết

Question

các bạn ơi giải giúp mình bài này vs mình cần gấp :
1.
a ) A = x ³ + 6x ²y + 12xy ² + 8y ³ biết x + 2y = -5
b ) B = 8x ³ – 12x ²y + 6xy ² – y ³ biết 2x – y = 1/5
Các bạn ơi mình ms vào lớp 8 nên nhờ giải đầy đủ tí nhá

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-09-08T14:15:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:16:52+00:00

  Đáp án:

   a. $A = -125$ 

  b. $B = \frac{1}{125}$

  Giải thích các bước giải:

   a. Ta có: 

  A = x^3 + 6x^2y + 12xy^2+ 8y^3 =$ 

  $= x^3 + 3.x^2.2y + 3.x .(2y)^2 + (2y)^3$ 

  $= (x + 2y)^3$ 

  Thay x + 2y = – 5 ta được 

  $A = (- 5)^3 = – 125$

  b. $B = 8x^3 – 12x^2y + 6xy^2 – y^3 = $ 

  $= (2x)^3 – 3.(2x)^2.y + 3.(2x).y^2 – y^3 =$ 

  $= (2x – y)^3$ 

  Thay $2x – y = \frac{1}{5}$ ta được 
  $B = (\frac{1}{5})^3 = \frac{1}{125}$

  0
  2021-09-08T14:16:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  áp dụng hằng đẳng thức (a+b)³

   A=x³+6x²y+12xy²+8y³

    =x³+3x²2y+3.x.2²y+(2y)³ 

    =(x+2y)³

  ta có x+2y=-5 thay vào A ta có

  A=(-5)³=-125

  vậy với x+2y=-5 thì A=-125

  B=8x³-12x²y+6xy²-y³

   =(2x)³-3.2²x²y+3.2x.y²-y³

  =(2x-y)³

  ta có 2x-y=$\frac{1}{5}$ thay vào B ta có

  B=($\frac{1}{5}$ )³=$\frac{1}{125}$ 

  vậy với x=$\frac{1}{5}$ thì B=$\frac{1}{125}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )