Các bn giúo migk bài này với ạk Câu 15 ( 2 điểm): Một vật có khối lượng 1,8tạ và thể tích 1,2 m3. a) Tính trọng lượng của vật? b) Tính trọng lượng riê

Question

Các bn giúo migk bài này với ạk
Câu 15 ( 2 điểm): Một vật có khối lượng 1,8tạ và thể tích 1,2 m3.
a) Tính trọng lượng của vật?
b) Tính trọng lượng riêng của vật?
c) Tính khối lượng riêng của vật

in progress 0
Anna 1 năm 2021-08-09T02:46:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:48:31+00:00

  Trọng lượng của vật là 

  1,8 ta=180kg

  P=10.m=180.10=1800 N

  Trọng lượng riêng của vật là 

  d =M:v=1800:1,2=1500 N/m^3

  Khối lượng riêng của vật là 

  D=d:10=1500:10=150 kg/m^3

   

   

  0
  2021-08-09T02:48:37+00:00

  Đáp án:

  a.P = 1800N

  b.d = 1500N/m³

  c. D = 150kg/m³

  Giải thích các bước giải:

  1,8 tạ = 180kg

  a. Trọng lượng của vật là:

  $P = 10m = 10.180 = 1800N$

  b. Trọng lượng riêng của vật là:

  $d = P/V = 1800/1,2 = 1500N/m³$

  c. Khối lượng riêng của vật là:

  $D = d/10 = 1500/10 = 150kg/m³$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )