Các cách viết H2 , 5 N2 , 2 CaCl2 , 2 CO2 có ý nghĩa j ?

Question

Các cách viết H2 , 5 N2 , 2 CaCl2 , 2 CO2 có ý nghĩa j ?

in progress 0
Mackenzie 2 giờ 2021-09-07T11:38:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:40:15+00:00

  `H_2 :` Một phân tử `H ( Hidro )`

  `5 N_2 :` Năm phân tử `N ( Nitơ )`

  `2CaCl_2 : 2` phân tử CaCl ( Canxi Clorua )

  `2 CO_2 : 2` phân tử CO ( Cacbon Dioxit )

   

  0
  2021-09-07T11:40:41+00:00

  $\text{$H_2$: Một phân tử Hiđrô.}$

  $\text{5 $N_2$: Năm phân tử Nitơ.}$

  $\text{2 $CaCl_2$: 2 phân tử Canxi Clorua.}$

  $\text{2 $CO_2$: 2 phân tử Cacbon Điôxit.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )