CÁC CAO NHÂN GIÚP EM giải dễ hiểu 1 chút Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M. a) Viết các phương trình hóa học.

Question

CÁC CAO NHÂN GIÚP EM
giải dễ hiểu 1 chút
Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.
a) Viết các phương trình hóa học.
b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.
c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 có nồng độ 20 % để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-11T20:31:35+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T20:32:40+00:00

  `n_(HCl)=0,1.3=0,3(mol)`

  `a,`

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `CuO  và  ZnO`

  `=>80x+81y=12,1  (I)`

  `CuO+2HCl->CuCl_2+H_2O`

  `x`           `2x`

  `ZnO+2HCl->ZnCl_2+H_2O`

  `y`              `2y`

  `=>2x+2y=0,3(II)`

  Từ `(I)  và  (II)`

  `=>`$\begin{cases}x=0,05(mol)\\y=0,1(mol)\\\end{cases}$

  `=>m_(CuO)=0,05.80=4(g)`

  `m_(ZnO)=0,1.81=8,1(g)`

  `=>%m_(CuO)=\frac{4}{12,1}.100=33,06%`

  `=>%m_(ZnO)=100-33,06=66,94%`

  `c,`

  `CuO+H_2SO_4->CuSO_4+H_2O`

  `0,05`          `0,05`

  `ZnO+H_2SO_4->ZnSO_4+H_2O`

  `0,1`           `0,1`

  `=>m_(H_2SO_4)=0,15.98=14,7(g)`

  `=>m_(dd  H_2SO_4)=\frac{14,7}{20%}=73,5(g)`

  0
  2021-09-11T20:33:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `CuO+2HCl→CuCl_2+H_2O`

  `ZnO+2HCl→ZnCl_2+H_2O`

  b) Ta có: Gọi `n_{CuO}=a\ mol,n_{ZnO}=b\ mol`

  \(\begin{cases} 80a+81b=12,1\\ 2a+2b=0,3\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} a=0,05\\ b=0,1\end{cases}\)

  `%m_{CuO}=\frac{0,05.80}{12,1}.100% \approx 33,06%`

  `%m_{ZnO}=\frac{0,1.81}{12,1}.100% \approx 66,94%`     

  c) `n_{H_2SO_4}=0,05+0,1=0,15\ mol`

  `m_{H_2SO_4}=0,15.98=14,7\ gam`

  `m_{dd\ H_2SO_4}=\frac{14,7}{20%}=73,5\ gam`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )