Các chất nào tac dụng vs nước : Na2 CaO Cu P2O5 ?

Question

Các chất nào tac dụng vs nước : Na2 CaO Cu P2O5 ?

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-10-06T14:45:13+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:46:35+00:00

  Chất tác dụng được với nước là $Na_2O,CaO,P_2O_5$ còn Cu không tác dụng

  $Na_2O+H_2O→2NaOH$

  $CaO+H_2O→Ca(OH)_2$

  $3H_2O+P_2O_5→2H_3PO_4$

  p/s: Hầu hết các oxit axit đều tan trong nước trừ $SiO_2$, còn chỉ có oxit bazo của kim loại kiềm mới tan $(K,Na,Ba,Ca,Li)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )