Các phép tính dưới đây đúng hay sai? Đúng Sai 6 năm 7

Question

Các phép tính dưới đây đúng hay sai?
Đúng Sai
6 năm 7 tháng × 6 = 38 năm 6 tháng.
0,12 thế kỷ × 7 = 84 năm.
0,4 giờ × 8 = 13,2 giờ.
4 ngày 4 giờ x 9 = 37 ngày 12 giờ.

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-12-06T09:25:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:26:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  0,12 the ki×7=84 nam D

  6 nam 7 thang ×6=38nam 6 thang  S

  0,4 gio ×8  =13,2 gio S

  4ngay 4 gio×9=37 ngay 12 gio   D

  vote 5sao+ctlhn+1cam on

   

  0
  2021-12-06T09:26:53+00:00

  6 năm 7 tháng × 6 = 38 năm 6 tháng.          Sai

  0,12 thế kỷ × 7 = 84 năm.                             Đúng

  0,4 giờ × 8 = 13,2 giờ.                                   Sai

  4 ngày 4 giờ x 9 = 37 ngày 12 giờ.                Đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )