•Các tiền bối giúp với ạ¥•¥ 78.4g hỗn hợp CuO và một oxit sắt được chia thành 2 phần bằng nhau Phần 1 khử hỗn hợp bằng CuO dư ở nhiệt độ cao rồi hòa t

Question

•Các tiền bối giúp với ạ¥•¥
78.4g hỗn hợp CuO và một oxit sắt được chia thành 2 phần bằng nhau Phần 1 khử hỗn hợp bằng CuO dư ở nhiệt độ cao rồi hòa tan sản phẩm bằng dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được 12,8 gam chất rắn không tan Phần 2 hòa tan trong dung dịch HCL thấy vừa hết 43,80 g HCl biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
•a) Viết cácphương trình phản ứng. Tính %m các chất trong hh ban đầu
•b) Cho biết tên oxit sắt

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-09-20T14:56:36+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:58:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi CTHH của oxit sắt: $Fe_xO_y$

  Ở mỗi phần : gọi $n_{CuO} = a(mol); n_{Fe_xO_y} = b(mol)$

  $\to 80a + (56x + 16y).b = 78,4.\dfrac{1}{2}$
  $⇔ 80a + 56bx + 16by = 39,2(1)$

  Phần 1 :

  Chất rắn không tan là $Cu$
  $\to n_{CuO} = a = n_{Cu} = \dfrac{12,8}{64} = 0,2(mol)$           $(2)$

  $\to \%m_{CuO} = \dfrac{0,2.80}{39,2}.100\% = 40,82\%$

  $\to \%m_{oxit\ sắt} = 100\% – 40,82\% = 59,18\%$

  Phần 2 :

  $n_{HCl} = \dfrac{43,8}{36,5} = 1,2(mol)$

  $CuO + 2HCl \to CuCl_2 + H_2O$
  $Fe_xO_y + 2yHCl \to xFeCl_{\dfrac{2y}{x}} + yH_2O$

  Theo PTHH :

  $2n_{CuO} + 2yn_{Fe_xO_y} = n_{HCl}$

  $⇔ 2a + 2by = 1,2(3)$

  Từ (1)(2) suy ra $a = 0,2 ; bx = 0,3 ; by = 0,4$
  Ta có :

  $\dfrac{x}{y} = \dfrac{bx}{by} = \dfrac{0,3}{0,4} = \dfrac{3}{4}$
  Vậy oxit cần tìm : $Fe_3O_4$(Oxit sắt từ)

   

  0
  2021-09-20T14:58:20+00:00

  Đáp án: + Giải thích các bước giải:

  `->` Gọi công thức của oxit sắt là `Fe_xO_y`
  Khối lượng mỗi phần là `m=\frac{78,4}{2}=39,2(g)`
  Xét phần 1:
  `*` Ở đẩy là khử bằng `CO` chứ
  $CuO+CO\xrightarrow{t^o}Cu+CO_2$
  $Fe_xO_y+yCO\xrightarrow{t^o}xFe+yCO_2$
  `Fe+H_2SO_4->FeSO_4+H_2`
  `Cu` không tác dụng với `H_2SO_4` loãng
  `->m_{Cu}=12,8(g)`
  `->n_{Cu}=\frac{12,8}{64}=0,2(mol)`
  Theo phương trình :
  `n_{CuO}=n_{Cu}=0,2(mol)`
  `->m_{CuO}=0,2.80=16(g)`
  `->m_{Fe_xO_y}=39,2-16=23,2(g)`
  `->%m_{CuO}=\frac{16}{39,2}.100\approx 40,82%`
  `->%m_{Fe_xO_y}=100-40,82=59,18%`
  Xét phần 2 :
  `n_{HCl}=\frac{43,8}{36,5}=1,2(mol)`
  `CuO+2HCl->CuCl_2+H_2O`
  $Fe_xO_y+2yHCl\to xFeCl_{2y/x}+yH_2O$
  Theo phương trình :
  `n_{Fe_xO_y}=\frac{n_{HCl}-2n_{CuO}}{2y}=\frac{1,2-0,4}{2y}=\frac{0,4}{y}(mol)`
  `->M_{Fe_xO_y}=\frac{23,2}{\frac{0,4}{y}}=58y`
  `->56x+16y=58y`
  `->56x=42y`
  `->x/y=3/4`
  Vậy công thức của oxit sắt là `Fe_3O_4: ` Oxit sắt từ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )