Cách nhận biết quy luật: quy luật phân ly, quy luật phân li độc lập,quy luật tương tác gen không alen, liên kết và hoán vị gen, liên kết với giới tính

Question

Cách nhận biết quy luật: quy luật phân ly, quy luật phân li độc lập,quy luật tương tác gen không alen, liên kết và hoán vị gen, liên kết với giới tính, đi truyền ngoài nhân

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-11-12T14:28:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:29:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cây lanh Linum usitatissimum là giống cây lấy sợi phổ biến ở các nước châu Á, locus chi phối màu sắc hoa có 2 alen trong đó A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Hai locus khác mỗi locus 2 alen là B/b và D/d cùng chi phối chiều cao cây.

  0
  2021-11-12T14:30:02+00:00

  Đáp án:

  1. quy luật phân li: các alen trong cặp alen sẽ phân li đồn đều về các giao tử

  2. Quy luật phân li độc lập: sự phân li độc lập của các ca[ự alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

  3. tương tác gen: nhiều gen cùng tương tác hình thành 1 tính trạng

  4. liên kết gen: các gen cùng nămd trên 1 NST => di truyền liên kết với nhau

  5. hoán vị gen: nếu các gen liên kết không hoàn toàn => trao đổi chéo trong giảm phân => hoán vị gen

  6. liên kết với giới tính: gen nămd trên NST X, Y => di truyền liên kết giới tính

  7. di truyền ngoài nhân: gen nằm trong ti thể, lạp thể sẽ di truyền theo dòng mẹ

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )