Cách phân biệt động từ, danh từ, tính từ tiếng anh ạ Giúp e vs ạ

Question

Cách phân biệt động từ, danh từ, tính từ tiếng anh ạ
Giúp e vs ạ

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-12-03T12:53:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:54:04+00:00

  Động từ: chỉ hoạt động

  VD: play, watch

  Danh từ: chỉ người, vật

  VD: He, she, pen

  Tính từ:  bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ, nó giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện.

  VD: big, old, beautiful

  0
  2021-12-03T12:54:28+00:00

  Hiểu đơn giản : 

  Động từ : động ( hành động ), từ ( từ ngữ )

  ⇒ Từ ngữ chỉ hành động ( dễ phân biệt vì thường đứng sau chủ ngữ )

  VD : believe, tell, walk, have, has, …

  Danh từ : danh ( danh tính ), từ ( từ ngữ )

  ⇒ Từ ngữ chỉ danh tính

  Cách nhận biết dễ nhất : thường có những đuôi -tion, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness.

  Tính từ : tính ( tính chất, tính cách ), ngữ ( từ ngữ )

  ⇒ Từ ngữ chỉ tính chất, tính cách.

  VD : comfortable, pretty, hard, …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )