CaCO3+HCL->CaCl2+CO2+H20 a) Nếu có 8,96l CO2 tạo thành cần bn gam CaCO3, bn gam HCl tham gia? b) Nếu có 20g CaCO3 tham gia pư, thì kl HCl cần dùng và

Question

CaCO3+HCL->CaCl2+CO2+H20
a) Nếu có 8,96l CO2 tạo thành cần bn gam CaCO3, bn gam HCl tham gia?
b) Nếu có 20g CaCO3 tham gia pư, thì kl HCl cần dùng và tt khí CO2 sinh ra là bn?

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-18T07:05:09+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T07:06:40+00:00

  a.

  n CO2=$\frac{8,96}{22,4}$=0,4 mol

  CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2↑+H2O

   0,4         0,8               ←0,4                   mol

  m CaCO3=0,4.100=40 g

  m HCl=0,8.36,5=29,2 g

  b.

  n CaCO3=$\frac{20}{100}$=0,2 mol

  CaCO3+2HCl→CaCl2+CO2↑+H2O

   0,2→     0,4                   0,2                   mol

  m HCl=0,4.36,5=14,6 g

  V CO2 (đktc)=0,2.22,4=4,48 l

  ——————–Nguyễn Hoạt—————————-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )