Cân bằng: 1.K H C O 3 + C a ( O H ) 2 ( d ) → K 2 C O 3 + C a C O 3 + H 2 O 2.A l 2 O 3 + K H S O 4 → A l ( S O 4 ) 3 + K 2 S O 4 + H 2 O 3.F e

Question

Cân bằng:
1.K H C O 3 + C a ( O H ) 2 ( d ) → K 2 C O 3 + C a C O 3 + H 2 O
2.A l 2 O 3 + K H S O 4 → A l ( S O 4 ) 3 + K 2 S O 4 + H 2 O
3.F e 3 O 3 + H 2 t o → F e x O y + H 2 O
4.N a H S O 4 + B a C O → N a 2 S O 4 + B a S O 4 + C O 2 + H 2 O
5.H 2 S O 4 + F e t o → F e 2 ( S O 4 ) 3 + S O 2 + H 2 O

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-11-12T13:47:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:49:14+00:00

  Đáp án:

  2 KHCO3 + Ca(OH)2 => K2CO3 + CaCO3 + 2H20

  Al203 +6 KHSO4 => Al2( so4)3 + 3k2so4 +3h2o 

  xfe2o3 +( 3y-2x)  h2 => 2fexoy +( 3y – 2x ) h2o

  2nahso4 + baco3 => na2so4 + baso4 + co2 + h20 

  6h2so4 +2 fe => fe2( so3)3 +3 so2 + 6h20

  0
  2021-11-12T13:49:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2 KHCO3 + Ca(OH)2 => K2CO3 + CaCO3 + 2H20

  Al203 +6 KHSO4 => Al2( so4)3 + 3k2so4 +3h2o 

  xfe2o3 +( 3y-2x)  h2 => 2fexoy +( 3y – 2x ) h2o

  2nahso4 + baco3 => na2so4 + baso4 + co2 + h20 

  6h2so4 +2 fe => fe2( so3)3 +3 so2 + 6h20

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )