Cân bằng các phương trình sau bằng phương pháp e 1, Cu+H2SO2 —> CuSO4+SO2+H2O 2,Cu+HNO3 –> Cu(NO3)2+NO+H2O 3,Fe+H2SO4 –>Fe2(SO4)3+SO2+H2O 4,Fe+HNO

Question

Cân bằng các phương trình sau bằng phương pháp e
1, Cu+H2SO2 —> CuSO4+SO2+H2O
2,Cu+HNO3 –> Cu(NO3)2+NO+H2O
3,Fe+H2SO4 –>Fe2(SO4)3+SO2+H2O
4,Fe+HNO3 —> Fe(NO3)3+NO+H2O
5, Al+H2SO4 –>Al2(SO4)2+SO2+H2O

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-08-23T19:40:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:41:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} 1.\ Cu+H_2SO_4\to CuSO_4+SO_2\uparrow+H_2O\\ Cu^0-2e\to Cu^{+2}\ \ \ \ \ \ \ \times 1\\ S^{+6}+2e\to S^{+4}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \times 1\\ \Rightarrow PTHH:Cu+2H_2SO_4\to CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O\\ 2.\ Cu+HNO_3\to Cu(NO_3)_2+NO\uparrow+H_2O\\ Cu^0-2e\to Cu^{+2}\ \ \ \ \ \times 3\\ N^{+5}+3e\to N^{+2}\ \ \ \ \ \ \times 2\\ \Rightarrow PTHH:3Cu+8HNO_3\to 3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O\\ 3.\ Fe+H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+SO_2\uparrow+H_2O\\ Fe^0-3e\to Fe^{+3}\ \ \ \ \ \ \times 2\\ S^{+6}+2e\to S^{+4}\ \ \ \ \ \ \ \ \times 3\\ \Rightarrow PTHH:2Fe+6H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O\\ 4.\ Fe+HNO_3\to Fe(NO_3)_3+NO\uparrow+H_2O\\ Fe^0-3e\to Fe^{+3}\ \ \ \ \ \ \times 1\\ N^{+5}+3e\to N^{+2}\ \ \ \ \ \ \times 1\\ \Rightarrow PTHH:Fe+4HNO_3\to Fe(NO_3)_3+NO\uparrow+2H_2O\\ 5.\ Al+H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+SO_2\uparrow+H_2O\\ Al^0-3e\to Al^{+3}\ \ \ \ \ \ \times 2\\ S^{+6}+2e\to S^{+4}\ \ \ \ \ \ \ \times 3\\ \Rightarrow PTHH:2Al+6H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-08-23T19:41:58+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  Cu + 2{H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  1 \times |Cu \to C{u^{ + 2}} + 2e\\
  1 \times |{S^{ + 6}} + 2e \to {S^{ + 4}}\\
  2)\\
  3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2NO + 4{H_2}O\\
  3 \times |Cu \to C{u^{ + 2}} + 2e\\
  2 \times |{N^{ + 5}} + 3e \to {N^{ + 2}}\\
  3)\\
  2Fe + 6{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  2 \times |Fe \to F{e^{ + 3}} + 3e\\
  3 \times |{S^{ + 6}} + 2e \to {S^{ + 4}}\\
  4)\\
  Fe + 4HN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_3} + NO + 2{H_2}O\\
  1 \times |Fe \to F{e^{ + 3}} + 3e\\
  1 \times |{N^{ + 5}} + 3e \to {N^{ + 2}}\\
  5)\\
  2Al + 6{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + 6{H_2}O\\
  2 \times |Al \to A{l^{ + 3}} + 3e\\
  3 \times |{S^{ + 6}} + 2e \to {S^{ + 4}}
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )