Cân bằng PTHH bằng pp đại số: $M_xO_y+HNO_3→M(NO_3)_3+NO+H_2O$

Question

Cân bằng PTHH bằng pp đại số:
$M_xO_y+HNO_3→M(NO_3)_3+NO+H_2O$

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-09-28T14:43:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:44:25+00:00

  Đáp án:

   Ta đặt các ẩn số trước các phân tử

  a`M_x“O_y` + b`HNO_3` → e`M(NO_3`)$_{3}$ + gNO + f`H_2“O`

  Ta có : 

  M : ax = e = 1 ( giả sử ax = e = 1 ) ⇒ $\left \{ {{x=\frac{1}{x} } \atop {e=1}} \right.$ 

  H : b = 2f ⇒ f = `b/2`

  N : b = 3e + g ⇒ g = b – 3

  O : ay + 3b = 9e + g + f                                         ( * )

  Áp dụng vào ( * )

  ⇒ `1/(xy)` + 3b = 9 + b – 3 + `b/2`

  ⇒ `1/(xy)` = 6 – `(3b)/2`

  ⇒ 

   

  0
  2021-09-28T14:44:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt hệ số như sau :

  $aM_xO_y + bHNO_3 → cM(NO_3)_3 + dNO + eH_2O$

  Bảo toàn nguyên tố với M :

  $ax = c $

  Bảo toàn nguyên tố với N :

  $b = 3c + d$

  $⇔ b = 3.ax + d(1)$

  Bảo toàn nguyên tố với H :

  $b = 2e(2)$

  Bảo toàn nguyên tố với O :

  $ay + 3b = 9c + d + e(3)$

  Từ (1) và (2) suy ra $3ax + d = 2e$

  $⇒ d = 2e – 3ax $

  $(3) ⇔ ay + 3b = 9c + d + e$

  $⇔ ay + 6e = 9ax + 2e – 3ax + e$

  $⇔ 3e = 6ax – ay$

  $⇒ e = \dfrac{6ax-ay}{3}$

  $⇒ b = 2e = \dfrac{12ax – 2ay}{3}$

  có : $d = 2e – 3ax = \dfrac{12ax-2ay}{3} – 3ax = \dfrac{3ax-2ay}{3}$

  Chọn $a = 3$ , ta có :

  $3x = c $

  $b = \dfrac{12.3.x-2.3.y}{3} = 12x – 2y$

  $d = \dfrac{3.3.x-2.3.y}{3} = 3x – 2y$

  $e = \dfrac{6.3.x-3.y}{3} = 6x – y$

  Vậy phương trình sau khi cân bằng là :

  $3M_xO_y + (12-2y)HNO_3 → 3xM(NO_3)_3 + (3x-2y)NO + (6x-y)H_2O$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )