Căn cứ vào đâu nói cách mạng duy tân là cách mạng tư sản

Question

Căn cứ vào đâu nói cách mạng duy tân là cách mạng tư sản

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-12-01T17:45:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:46:50+00:00

  – Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

  – Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

  – Xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường TBCN.

  Từ những ý này, ta có thể Duy tân Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản.

  0
  2021-12-01T17:46:54+00:00

  + Nhiệm vụ: xoá bỏ tàn dư phong kiến, đưa đất nước tiến lên con đường TBCN

  + Lãnh đạo: Tầng lớp trên (Thiên Hoàng, vua, Tư sản) cùng với tầng lớp Quý tộc tư sản hoá

  + Động lực: được sự ủng hộ của toàn thể quần chúng nhân dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )