Cần gấp ạ !!!!! Cho m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 ,Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y . cô cạn

Question

Cần gấp ạ !!!!!
Cho m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 ,Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y . cô cạn dung dịch Y thu được 1,27 gam FeCl2 và 6,5 gam FeCl3 . tính M

in progress 0
Delilah 2 tuần 2021-07-12T10:42:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:43:47+00:00

  Đáp án:

  \( m = 3,92{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Quy đổi \(Fe_3O_4=FeO+Fe_2O_3\)

  Vậy hỗn hợp quy về \(FeO;Fe_2O_3\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(FeO + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}O\)

  \(F{e_2}{O_3} + 6HCl\xrightarrow{{}}2FeC{l_3} + 3{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{FeC{l_2}}} = \frac{{1,27}}{{56 + 35,5.2}} = 0,01{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{FeO}}\)

  \({n_{FeC{l_3}}} = \frac{{6,5}}{{56 + 35,5.3}} = 0,04{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{1}{2}{n_{FeC{l_3}}} = 0,02{\text{ mol}}\)

  \( \to m = {m_{FeO}} + {m_{F{e_2}{O_3}}} = 0,01.(56 + 16) + 0,02.(56.2 + 16.3) = 3,92{\text{ gam}}\)

  0
  2021-07-12T10:43:48+00:00

  Xét hỗn hợp chỉ có $Fe$ và $O$, ta có:

  $n_{FeCl_2}=0,01(mol)$

  $n_{FeCl_3}=0,04(mol)$

  ⇒$∑n_{Fe}=0,05(mol)$ và $∑n_{Cl}=0,14(mol)$

  ⇒$n_{HCl p/ư}=n_H=0,14(mol)$

  Bảo toàn $H$, ta có:

  $1/2n_H=n_{H_2O}=n_O=0,07(mol)$

  ⇒$m=0,07.16+0,05.56=1,12+2,8=3,92(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )