cần gấp: Đốt 200 cm^3 hơi một chất hữu cơ C,H,O trong 900 cm^3 O2 (dư). Thể tích sau phản ứng là 1,3 L sau đó cho nước ngưng tụ còn 700 cm^3 và sau kh

Question

cần gấp:
Đốt 200 cm^3 hơi một chất hữu cơ C,H,O trong 900 cm^3 O2 (dư). Thể tích sau phản ứng là 1,3 L sau đó cho nước ngưng tụ còn 700 cm^3 và sau khi cho dd KOH còn 100 cm^3. Xác định công thức phân tử của HCHC ? Biết rằng các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

in progress 0
Daisy 7 ngày 2021-12-03T13:02:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:03:49+00:00

  Đáp án:

   C3H6O

  Giải thích các bước giải:

   Chất hữu cơ là A

  A + O2 —> CO2 + H2O

  V sản phẩm =1,3 lít=1300 cm^3

  Ngưng tụ còn 700 cm^3 -> V H2O=600 cm^3

  Dẫn qua KOH

  2KOH + CO2 —> K2CO3 + H2O

  -> V CO2=700-100=600 cm^3

  -> V O2 dư=100 cm^3 -> V O2 phản ứng=900-100=800 cm^3

  Bảo toàn O:

  V O trong A + 2V O2=2V CO2 + V H2O

  -> V O trong A=600.2+600-800.2=200 cm^3

  A có dạng CxHyOz

  -> x=V CO2/V A=600/200=3; y=2V H2O/V A=600.2/200=6; z=V O trong A/VA=200/200=1

  ->A là C3H6O

  0
  2021-12-03T13:04:19+00:00

  VO2 còn dư =100cm3⇒VO2 tham gia phản ứng =900−100=800(cm3) 

  VCO2=700−100=600(cm3),VH2O=1300−700=600(cm3)

  Đặt A là CxHyOz:

               CxOyOz+(x+y4−z2)O2→xCO2+y2H2O

               200→200(x+y4−z2)→200x→100y

  Ta có: VH2O:100y=600⇒y=6;VCO2:200x=600⇒x=3;

               VO2:200(x+y4−z2)=800⇒x+y4−z2=4⇒z=1.

  Công thức phân tử của A là C3H6O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )