Cần gấp lắm ạ :<< Bài 1 : Tính tổng A=1+2 mũ 2 + 2 mũ 3 +....2 mũ 2019 + 2 mũ 2020 Bài 2 : Tính a )125 mũ 4 : 5 mũ 3 = ? b) 81 . ( 27+ 9 mũ 17 ) : (

Question

Cần gấp lắm ạ :<< Bài 1 : Tính tổng A=1+2 mũ 2 + 2 mũ 3 +....2 mũ 2019 + 2 mũ 2020 Bài 2 : Tính a )125 mũ 4 : 5 mũ 3 = ? b) 81 . ( 27+ 9 mũ 17 ) : (3 mũ 5 . 3 mũ 32 ) = ? (ở lớp mình thầy bảo rằng những cái chỗ mình để dấu chấm ở câu b) có nghĩa là nhân ạ )

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-07-28T13:15:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:16:10+00:00

  Bài $1$.

  $A = 1 + 2^2 + 2^3 + … + 2^{2019} + 2^{2020}$

  $⇔ 2A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^{2020} + 2^{2021}$

  $⇔ 2A – A = ( 2 + 2^2+ 2^3 + 2^4 + … + 2^{2020} + 2^{2021})-( 1 + 2^2 + 2^3 + … + 2^{2019} + 2^{2020})$

  $⇔ A = 2^{2021} – 1$

  Bài $2$.

  $a$) $125^4 : 5^3 = (5^3)^4 : 5^3 = 5^{12} : 5^3 = 5^9$

  $b$) $81.(27 + 9^{17}) : (3^5 . 3^{32})$

  $=3^4 . [3^3 + (3^2)^{17}] : 3^{37}$

  $= 3^4 . (3^3 + 3^{34}) : 3^{37}$

  $= (3^4 . 3^3 + 3^{4} . 3^{34}) : 3^{37}$

  $= (3^7 + 3^{38}) : 3^{37}$

  $= \dfrac{3^7}{3^{37}} + \dfrac{3^{38}}{3^{37}}$

  $= 3^{-20} + 3$.

   

  0
  2021-07-28T13:16:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1

  A=1+2$x^{2}$+2$x^{3}$+….+2$x^{2020}$

  2A=2+2$x^{3}$+2$x^{4}$+….+2$x^{2021}$

  2A-A=(2+2$x^{3}$+2$x^{4}$+….+2$x^{2021}$) – (1+2$x^{2}$+2$x^{3}$+….+2$x^{2020}$)

  A=2+2$x^{2021}$ – 1 – 2$x^{2}$

  A=2+2$x^{2021}$ – 5

  A=2$x^{2021}$ – 3

  Bài 2

  a, 125$x^{4}$ : 5³

  =(5³)$x^{4}$ : 5³

  =5$x^{12}$ : 5³

  =5$x^{9}$

  b, 81 . (27+9${17}$) : (3${5}$ . 3${32}$)

  = 3${4}$ . [3³ + (3²)${17}$] : 3${37}$

  = 3${4}$ . [3³ + 3${34}$] : 3${37}$

  = 3${7}$ + 3${38}$ : 3${37}$

  =3${7}$ + 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )