cần lấy bao nhiêu gam dung dịch CuCl2 bão hòa ở 10oC trộn lẫn với bao nhiêu gam tinh thể CuCl2.5H2O để thu được 500 gam dung dịch CuCl2 bão hòa ở 50oC

Question

cần lấy bao nhiêu gam dung dịch CuCl2 bão hòa ở 10oC trộn lẫn với bao nhiêu gam tinh thể CuCl2.5H2O để thu được 500 gam dung dịch CuCl2 bão hòa ở 50oC biết S 109C CuCl2=68,6 và S 50oC CuCl2 =87,6.

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-07-11T13:39:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:40:50+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Đặt `n_{CuCl_2(dd)}=a mol`

         `n_{CuCl_2(ti nh.thể)}=b mol`

  Ta có: Ở `10°C`

  Cứ `68,6g CuCl_2` hòa vào `100g` nước tạo `168,6g` `dd` `bh`

  Vậy `135a g CuCl_2` sẽ tạo khối lượng `dd` `bh` là:

  `m_{ddCuCl_2(10°C)}={135a.168,6}/{68,6}=331,793ag`

  Khối lượng tinh thể là:

  `m_{ti nh.thể}=225bg`

  Khối lượng dd ở `50°C` là:

  `331,793a+225b=500`         `(1)`

  Mặt khác: Ở `50°C`

  Cứ `87,6g CuCl_2` hòa vào `100g` nước tạo `187,6g` `dd` `bh`

  Vậy Khối lượng `CuCl_2` trong `500g` `dd` là:

  `m_{CuCl_2}={500.87,6}/{187,6}=233,5g`

  Khi đó: `135a+135b=233,5`     `(2)`

  Giải hpt `(1)(2):`

  `=> a=1,0378; b=0,692`

  Khi đó:

  `m_{ti nh.thể}=0,692.225=155,7g`

  `m_{ddCuCl_2}=500-155,7=344,3g`

  0
  2021-07-11T13:41:31+00:00

  Ở $10^oC$, $C\%_{\text{bão hoà}}=\dfrac{68,6.100}{68,6+100}=40,688\%$

  Ở $50^oC$, $C\%_{\text{bão hoà}}=\dfrac{87,6.100}{87,6+100}=46,695\%$

  $\to \sum m_{CuCl_2}=500.46,695\%=233,475g$

  Đặt $m_{dd CuCl_2 \rm bh (10^oC)}=x(g); n_{CuCl_2.5H_2O}=y(mol)$

  Trong $x(g)$ dd có $x.40,688\%=0,40688x(g)$ $CuCl_2$

  $\to 0,40688x+135y=233,475$        $(1)$

  Mặt khác: $x+225y=500$                  $(2)$

  $(1)(2)\to x=344,475; y=0,691$

  $\to m_{CuCl_2.5H_2O}=500-x=155,525g$

  Vậy cần trộn $344,475g$ dd $CuCl_2$ bão hoà ở $10^oC$ với $155,525g$ $CuCl_2.5H_2O$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )