Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: a. 3,505 b. 3,050 c. 3,005 d. 3,055 Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một người t

Question

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:
a. 3,505
b. 3,050
c. 3,005
d. 3,055
Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?
a. 7 giờ 30 phút
b. 7 giờ 50 phút
c. 6 giờ 50 phút
d. 6 giờ 15 phút
Câu 3. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:
a. Không có số nào
b. 1 số
c. 9 số
d. Rất nhiều số
Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số 3 \frac{9}{100}viết thành số thập phân là:
a. 3,90
b.3,09
c.3,9100
d. 3,109
Câu 5. (1 điểm) Tìm một số biết 20% của nó là 16. Số đó là:
a. 0,8
b. 8
c. 80
d. 800
Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.
Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:
a. 27 dm3
b. 2700 cm3
c. 54 dm3
d. 27000 cm3
làm nhanh hộ mik với !

in progress 0
Natalia 48 phút 2021-09-07T08:05:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:07:12+00:00

  `text{Câu 1:C}`

  `text{Câu 2:A}`Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu:`1` giờ `30` phút `× 5 = 7` giờ `30` phút

  `text{Câu 3:D}`VD`:0,51;0,52;0,53;0,54;0,56;0,0501;……`

  `text{Câu 4:B}“(3×100+9)/100=3,09`

  `text{Câu 5:C}“16:20×100=80`

  `text{Câu 6:Đ:A;D-S:B;C}`

  Cạnh của hình lập phương là:`36:4:3=9(dm)`

  Thể tích hình lập phương là:`3×3×3=27(dm^3)`

  0
  2021-09-07T08:07:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

  a. 3,505

  b. 3,050

  c. 3,005

  d. 3,055

  Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?

  a. 7 giờ 30 phút

  b. 7 giờ 50 phút

  c. 6 giờ 50 phút

  d. 6 giờ 15 phút

  Câu 3. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:

  a. Không có số nào

  b. 1 số

  c. 9 số

  d. Rất nhiều số

  Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số 3 \frac{9}{100}viết thành số thập phân là:

  a. 3,90

  b.3,09

  c.3,9100

  d. 3,109

  Câu 5. (1 điểm) Tìm một số biết 20% của nó là 16. Số đó là:

  a. 0,8

  b. 8

  c. 80

  d. 800

  Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống. Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

  a. 27 dm3   Đ

  b. 2700 cm3   S

  c. 54 dm3     S

  d. 27000 cm3    Đ

  HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )