Câu 1: (1 điểm) Nêu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số. Câu 2: (1 điểm) Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù?

Question

Câu 1: (1 điểm) Nêu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số.
Câu 2: (1 điểm) Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù?

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-07-08T19:52:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:54:03+00:00

  Câu `1:`

  `a,`

  Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số cho một số nguyên khác `0` thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

  `->` Tổng quát:

  `a/b = (a.c)/(b.c)`

  `b,`

  Nếu ta chia cả tử só và mẫu số cho một số nguyên là ước chung của tử số và mẫu số thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

  `->` Tổng quát:

  `a/b = (a:d)/(b:d)` với `d ∈ ƯC(a, b)`

  Câu `2:`

  – Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.

  – Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo là `90^o`

  – Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là `180^o`

  – Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nahu tức là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung ; có tổng số đó là `180^o`

  0
  2021-07-08T19:54:37+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.
  `a/b = `(a . n)/(b.n)`     `(n ∈ Z,n ne 0)`

  Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.

  `a/b = (a.m)/(b.m)`     `(m ∈ Z,m ne 0)`

  Câu 2:

  – Hai góc kề nhau có tổng số đo là `180^o`

  – Hai góc phụ nhau có tổng số đo là `90^o`

  – Hai góc bù nhau có tổng số đo là: `180^o`

  – Hai góc kề bù là 2 góc vừa kề vừa bù có tổng số đo là `180^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )