Câu 1.(X + 8,7 )x 10,8 = 270 Câu 2 Một trường tiểu học có 860 học sinh số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh toàn trường tính số học sin

Question

Câu 1.(X + 8,7 )x 10,8 = 270 Câu 2 Một trường tiểu học có 860 học sinh số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh toàn trường tính số học sinh nam? Câu 3 tính bằng cách thuận tiện 8,7 + 8,7 chia 0,2 + 8,7 chia 0,25

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-11-26T18:34:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:35:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 1 ( X + 8,7 ) x 10,8 = 270

             X + 8,7               = 270 : 10,8 

             X + 8,7               =   25

             X                        = 25 – 8,7

             X                        = 16,3

   Câu 2 

                                 Giải

         Số học sinh nữ là :

                ( 860 : 100% ) x 60% = 516 ( bạn )

         Số học sinh nam là :

                   860 – 516 = 344 ( bạn )

                         Đáp số : 344 bạn

  Câu 3 : tính bằng cách thuận tiện nhất 

       8,7 + 8,7 : 0,2 + 8,7 : 0,25

   = 8,7 : ( 1 + 0,2 + 0,25 )

   = 8,7 : 1,45

   = 6

  0
  2021-11-26T18:36:07+00:00

  Câu `1` :

  `(X + 8,7) × 10,8 = 270`

  ` X + 8,7 = 270 : 10,8`

  ` X + 8,7 = 25`

  ` X          = 25 – 8,7`

  ` X          = 16,3`

  Câu `2` :

               Bài giải:

   Số học sinh nữ của trường đó là :

     `860 : 100 × 60 = 516` ( em )

   Số học sinh nam của trường đó là :

    `860 – 516 = 344` ( em )

                      Đáp số : `344` em

  Câu `3`:

  `8,7 + 8,7 : 0,2 + 8,7 : 0,25`

  `=` `8,7 : 1 + 8,7 : 0,2 + 8,7 : 0,25`

  `=` `8,7 : ( 1 + 0,2 + 0,25)`

  `=` `8,7 : 1,45`

  `=` `6`

    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )