Câu 1: a) tìm x biết (28/2017+20/2019-16/2021)x=98/4034+70/4038-56/4042 b) chứng tỏ phân số 3n+2/2n+1 là tối giản với mọi số tự nhiên a

Question

Câu 1:
a) tìm x biết (28/2017+20/2019-16/2021)x=98/4034+70/4038-56/4042
b) chứng tỏ phân số 3n+2/2n+1 là tối giản với mọi số tự nhiên a

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-10-09T03:27:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:29:28+00:00

  Đáp án:

   $a)x=\dfrac{7}{4}$

  Giải thích các bước giải:

   $a)\left ( \dfrac{28}{2017}+\dfrac{20}{2019}-\dfrac{16}{2021} \right )x=\dfrac{98}{4034}+\dfrac{70}{4038}-\dfrac{56}{4042}\\
  \Leftrightarrow \left ( \dfrac{28}{2017}+\dfrac{20}{2019}-\dfrac{16}{2021} \right )x=\dfrac{49}{2017}+\dfrac{35}{2019}-\dfrac{28}{2021}\\
  \Leftrightarrow 4.\left ( \dfrac{7}{2017}+\dfrac{5}{2019}-\dfrac{4}{2021} \right )x=7.\left (\dfrac{7}{2017}+\dfrac{5}{2019}-\dfrac{4}{2021}  \right )\\
  \Leftrightarrow x=\dfrac{7.\left (\dfrac{7}{2017}+\dfrac{5}{2019}-\dfrac{4}{2021}  \right )}{4.\left ( \dfrac{7}{2017}+\dfrac{5}{2019}-\dfrac{4}{2021} \right )}=\dfrac{7}{4}$

  $b)\dfrac{3n+2}{2n+1}$
  Gọi $UCLN(3n+2;2n+1)$ là d
  $\Rightarrow {\left\{\begin{aligned}3n+2\vdots d\\ 2n+1\vdots d\end{aligned}\right.}\\
  \Rightarrow {\left\{\begin{aligned}6n+4\vdots d\\ 6n+3\vdots d\end{aligned}\right.}\\
  \Rightarrow (6n+4)-(6n+3)\vdots d\\
  \Rightarrow 6n+4-6n-3\vdots d\\
  \Rightarrow 1\vdots d\\
  \Rightarrow d\in U(1)={1}$
  Vì $d=1$ hay $UCLN(3n+2;2n+1)=1$
  $\Rightarrow \dfrac{3n+2}{2n+1}$ là phân số tối giản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )