Câu 1 : a)vẽ góc ABC có số đo bằng 56 độ . b)vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC .hỏi số đo góc ABC’ ? c)vẽ góc C’BA’ kề bù với gó

Question

Câu 1 : a)vẽ góc ABC có số đo bằng 56 độ .
b)vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC .hỏi số đo góc ABC’ ?
c)vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’ .tính số đo góc của C’BA’.
Câu 2:ba đường thẳng xx’ ,yy’ ,zz’ cùng đi qua điểm O.Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau .

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-08-05T16:22:39+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:24:23+00:00

   

  c1;a) Sử dụng thước đo độ, ta vẽ ABC^=56∘.

  b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tia BC′, được góc ABC′ kề bù với góc ABC.

  Ta có: ABC′^+ABC^=180∘ (hai góc kề bù)

  Suy ra ABC′^=180∘−ABC^=180∘−56∘=124∘.

  c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA′, thì góc C′BA′ kề bù với góc ABC′.

  Ta có C′BA′^=ABC^ (hai góc đối đỉnh) nên 


  c2;

  Trên hình vẽ, ba đường thẳng xx′,yy′,zz′ cùng đi qua điểm O. Tên các cặp góc bằng nhau là:

  xOy^=x′Oy′^ (đối đỉnh)

  yOz^=y′Oz′^ (đối đỉnh) 

  zOx′^=z′Ox^ (đối đỉnh)

  xOz^=x′Oz′^ (đối đỉnh)

  yOx′^=y′Ox^ (đối đỉnh)

  zOy′^=z′Oy^ (đối đỉnh)

  xOx′^=yOy′^=zOz′^(=180∘).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )