Câu 1: Xác định các hệ số a và b để Parabol (P): y=ax+4x -b có đỉnh I (-1;-5) Câu 2:Phương trình |3-x| =|2x-5| có hai nghiệm x1+x2 Tính x1+x2 Mn giải

Question

Câu 1: Xác định các hệ số a và b để Parabol (P): y=ax+4x -b có đỉnh I (-1;-5)
Câu 2:Phương trình |3-x| =|2x-5| có hai nghiệm x1+x2 Tính x1+x2
Mn giải giúp emmmm với

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-11-19T10:43:15+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:45:05+00:00

  Câu 1:

  $(P): y = ax^2 + 4x – b\quad (a \ne 0)$

  $(P)$ có đỉnh $I(-1;-5)$

  $\to \begin{cases}-\dfrac{4}{2a} = -1\\-\dfrac{4^2 + 4ab}{4a} = -5\end{cases}$

  $\to \begin{cases}a = 2\\16 + 4ab = 20a\end{cases}$

  $\to \begin{cases}a = 2\\b = 3\end{cases}$

  Vậy $(a;b)= (2;3)$

  Câu 2:

  $\begin{array}{l}\quad |3-x| = |2x-5|\\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}3- x = 2x – 5\\3 – x = 5 – 2x\end{array}\right.\\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}3x = 8\\x = 2\end{array}\right.\\ \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = \dfrac83\\x = 2\end{array}\right.\\ \Rightarrow x_1 + x_2 = \dfrac83 + 2 = \dfrac{14}{3} \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )