Câu 1: Các công ty đã mua đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu là nước: 1 điểm A. Hoa Kì và Anh. B. Hoa Kì và Pháp

Question

Câu 1: Các công ty đã mua đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu là nước:
1 điểm
A. Hoa Kì và Anh.
B. Hoa Kì và Pháp.
C. Anh và Pháp.
D. Pháp và Ca-na-da.
Câu 2: Hình thức sở hữu đất phổ biến trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là:
1 điểm
A. Hợp tác xã.
B. Trang trại.
C. Điền trang.
D. Hộ gia đình.
Câu 3: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?
1 điểm
A. Các công ti tư bản nước ngoài.
B. Các đại điền chủ.
C. Các hộ nông dân.
D. Các hợp tác xã.
Câu 4: Các hình thức canh tác chủ yếu ở các nước Trung và Nam Mĩ:
1 điểm
A. Quảng canh – độc canh.
B. Thâm canh.
C. Du canh.
D. Quảng canh.
Câu 5: Cây trồng chủ yêu của Cu Ba là:
1 điểm
A. Mía.
B. Cà phê.
C. Bông.
D. Dừa.
Câu 6: Nước có sản lượng cá biển lớn nhất Nam Mĩ:
1 điểm
A. Cô-lôm-bi-a.
B. Chi-lê.
C. Xu-ri-nam.
D. Pê-ru.
Câu 7: Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng dất một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã không làm việc gì sau?
1 điểm
A. Bán ruộng đất cho các công ti tư bản.
B. Ban hành luật cải cách ruộng đất.
C. Tổ chức khai hoang đất mới.
D. Mua lại đất của điền chủ, các công ti tư bản chia cho dân.
Câu 8: Do lệ thuộc vào nước ngoài nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất:
1 điểm
A. Đa dạng hóa cây trồng.
B. Độc canh.
C. Đa phương thức sản xuất.
D. Tiên tiến, hiện đại.
Câu 9: Những nước có ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa phát triển với quy mô lớn là:
1 điểm
A. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Chi-le.
C. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-le, Pa-ra-goay.
D. Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
Câu 10: Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi:
1 điểm
A. Bò thịt, cừu.
B. Cừu, dê.
C. Dê, bò sữa.
D. Cừu, lạc đà Lama.
Câu 11: Các nước Nam Mĩ phải nhập khẩu sản phẩm nào dưới đây?
1 điểm
A. Cà phê.
B. Bông.
C. Mía.
D. Lương thực.
Câu 12: Công nghiệp Trung và Nam Mĩ chia làm 3 khu vực có trình độ phát triển khác nhau. Khu vực nào có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển?
1 điểm
A. Các nước công nghiệp mới (Bra-xin, Ac-hen-ti-na).
B. Các nước nằm trong khu vực núi An-đét và eo đất Trung Mĩ.
C. Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê.
D. Cả ba khu vực đều phát triển.
Câu 13: Việc khai thác rừng A-ma-dôn vào mục đích kinh tế đã tác động như thế nào tới môi trường của khu vực và thế giới?
1 điểm
A. Ảnh hưởng rất lớn tới môi trường toàn cầu vì A-ma-dôn được coi là lá phổi xanh của thế giới.
B. Không ảnh hưởng nhiều tới môi trường toàn cầu mà chỉ ảnh hưởng lớn đến môi trường của khu vực Nam Mĩ.
C. Hiện nay chính phủ Bra-xin đang có chính sách khuyến khích nông dân khai thác rừng A-ma-dôn. Nếu khai thác có kế hoạch thì không ảnh hưởng gì tới môi trường.
D. Hiện nay chính phủ Bra-xin đang không chính sách khuyến khích nông dân khai thác rừng A-ma-dôn.
Câu 14: Khối thị trường chung Mec-cô-xua thành lập năm nào?
1 điểm
A. Năm 1990.
B. Năm 1991.
C. Năm 1995.
D. Năm 2000.
Câu 15: Trong các nước dưới đây, nước nào không phải là thành viên của Mec-cô-xua:
1 điểm
A. Bra-xin.
B. Ac-hen-ti-na.
C. Vê-nê-xu-ê-la.
D. Pa-ra-goay.
Câu 16: Mec-cô-xua gồm bốn nước thành lập là Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay và Pa-ra-goay. Ngoài ra còn có các nước thành viên mới gia nhập là:
1 điểm
A. Chi-lê, Bô-li-vi.
B. Vê-nê-xu-ê-la, Chi-lê.
C. Ac-hen-ti-na, Bô-li-vi.
D. Pa-na-ma, Chi-lê.
Câu 17: Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành:
1 điểm
A. Công nghiệp cơ khí chế tạo.
B. Công nghiệp lọc dầu.
C. Công nghiệp khai khoáng.
D. Công nghiệp thực phẩm.
Câu 18: Các nước công nghiệp mới ở khu vực Trung và Nam Mĩ là:
1 điểm
A. Bra-xin, Pa-na-ma, Chi-lê.
B. Chi-lê, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
C. Bra-xin, Vê-nê-xu-ê-la, Pa-na-ma.
D. Bra-xin, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la.
Câu 19: Ở vùng biển Ca-ri-bê, các ngành công nghiệp chủ yếu là:
1 điểm
A. Sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm.
B. Khai khoáng và công nghiệp chế biến.
C. Công nghiệp chế biến, luyện kim màu.
D. Công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản.
Câu 20: Mục đích chính thành lập khối thị trường chung Mec-cô-xua là:
1 điểm
A. Cạnh tranh với các nước Bắc Mĩ.
B. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.
C. Cạnh tranh thị trường với các nước châu Âu
D. Tạo thị trường rộng lớn giữa các nước thành viên.

in progress 0
Mackenzie 6 phút 2021-09-14T18:21:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T18:22:27+00:00

  Câu 1 : A

  Câu 2 : C

  Câu 3 : B

  Câu 4 : A

  Câu 5 : A

  Câu 6 : D

  Câu 7 : A

  Câu 8 : B

  Câu 9 : A

  Câu 10 : D

  Câu 11 : D

  Câu 12: B

  Câu 13 : A

  Câu 14 : B

  Câu 15 : C

  Câu 16 : A

  Câu 17 : C

  Câu 18 : D

  Câu 19 : A

  Câu 20 : B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )