Câu 1: Chất nào là oxit trong số các chất sau: A. HCl B. H2O C. NaNO3 D. Mg(OH)2 Câu 2: Từ công thức hóa học của CuSO4, chọn đáp án đúng: A. CuSO4 c

Question

Câu 1: Chất nào là oxit trong số các chất sau:
A. HCl B. H2O C. NaNO3 D. Mg(OH)2
Câu 2: Từ công thức hóa học của CuSO4, chọn đáp án đúng:
A. CuSO4 có phân tử khối là 150 đvc.
B. CuSO4 được tạo thành từ 6 nguyên tử.
C. CuSO4 được tạo thành từ 3 nguyên tố, trong đó có 2 nguyên tố kim loại và 1 nguyên tố phi kim.
D. Dung dịch CuSO4 trong suốt, không màu.
Câu 3: Chất có khối lượng phân tử bằng 160 gam/mol là
A. Fe2O3 B. Ca(NO3)2 C. CuSO4. D. A và C
Câu 4: Chất nào là đơn chất trong các chất dưới đây:
A. N2O B. O3 C. CuS D. NaCl
Câu 5: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol CuO và 0,2 mol Fe2O3. % khối lượng CuO trong hh A là
A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%
Câu 6: Cho các phát biểu sau:
1. Phân tử Ca3(PO4)2 được tạo nên từ 13 nguyên tử.
2. Phân tử khối của Ca3(PO4)2 là 320 đvc.
3. FeSO4 có tên gọi là: sắt sunphat.
4. Thủy ngân (Hg) là kim loại duy nhất tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện thường.
Số phát biểu đúng là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7: Cho hợp chất MSO4. Biết phân tử khối của MSO4 là 233. Xác định kim loại M:
A. Chì B. Kẽm C. Bari D. Thủy ngân
Câu 8: Khối lượng của 8,96 lít khí NH3 (đo ở đktc) là
A. 7,2 g B. 6,8 g C. 7 g D. 6,9 g
Câu 9: Khối lượng axit sunfuric cần dùng để phản ứng hết với 8 gam NaOH là
A. 10 g B. 9,8 g C. 19,6 g D. 39,2 g
Câu 10: Khối lượng muối thu được khi cho 33,3 gam canxi hidroxit phản ứng với lượng dư axit photphoric là
A. 45,6 g B. 46,5 g C. 31 g D. Đáp án khác

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-07-08T17:49:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:50:19+00:00

  Câu 1 `:B`

  Câu 2 `:B`

  Câu 3 `:D`

  Câu 4 `:B`

  Câu 5 

  `m_{hh}=0,1.80+0,2.160=40(g)`

  `->%m_{CuO}=\frac{0,1.80}{40}.100=20%`

  `->A`

  Câu 6 : `B`

  Phát biểu đúng là `1` và `4`

  Câu 7 :

  `M_{MSO_4}=233`

  `->M+96=233`

  `->M=137`

  `->M` là `Ba`

  `->C`

  Câu `8`

  `n_{NH_3}=\frac{8,96}{22,4}=0,4(mol)`

  `->m_{NH_3}=0,4.17=6,8(g)`

  `->B`

  Câu 9:

  `n_{NaOH}=\frac{8}{40}=0,2(mol)`

  `H_2SO_4+2NaOH->Na_2SO_4+2H_2O`

  Theo phương trình

  `n_{H_2SO_4}=1/2 n_{NaOH}=0,1(mol)`

  `->m_{H_2SO_4}=0,1.98=9,8(g)`

  `->B`

  Câu 10
  `n_{Ca(OH)_2}=\frac{33,3}{74}=0,45(mol)`

  `Ca(OH)_2+2H_3PO_4->Ca(H_2PO_4)_2+2H_2O`

  Theo phương trình

  `n_{Ca(H_2PO_4)_2}=0,45(mol)`

  `->m=0,45.234=105,3(g)`

  `->D`

   

  0
  2021-07-08T17:50:22+00:00

  Câu 1:Chất nào là oxit trong số các chất sau:

  A. HCl

  B. H2O

  C. NaNO3

  D. Mg(OH)2

  Câu 2:Từ công thức hóa học của CuSO4, chọn đáp án đúng:

  A. CuSO4 có phân tử khối là 150 đvc.

  B. CuSO4 được tạo thành từ 6 nguyên tử.

  C. CuSO4 được tạo thành từ 3 nguyên tố, trong đó có 2 nguyên tố kim loại và 1 nguyên tố phi kim.

  D. Dung dịch CuSO4 trong suốt, không màu.

  Câu 3:Chất có khối lượng phân tử bằng 160 gam/mol là:

  A. Fe2O3

  B. Ca(NO3)2

  C. CuSO4.

  D. A và C

  Câu 4:Chất nào là đơn chất trong các chất dưới đây:

  A. N2O

  B. O3

  C. CuS

  D. NaCl

  Câu 5:Hỗn hợp A gồm 0,1 mol CuO và 0,2 mol Fe2O3. % khối lượng CuO trong hh A là:

  A. 20%

  B. 40%

  C. 60%

  D. 80%

  Câu 6:Cho các phát biểu sau:

  1.Phân tử Ca3(PO4)2 được tạo nên từ 13 nguyên tử.

  2.Phân tử khối của Ca3(PO4)2 là 320 đvc.

  3.FeSO4 có tên gọi là: sắt sunphat.

  4.Thủy ngân (Hg) là kim loại duy nhất tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện thường.

  Số phát biểu đúng là:

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Câu 7:Cho hợp chất MSO4. Biết phân tử khối của MSO4 là 233. Xác định kim loại M:

  A. Chì

  B. Kẽm

  C. Bari

  D. Thủy ngân

  Câu 8:Khối lượng của 8,96 lít khí NH3 (đo ở đktc) là:

  A. 7,2 g

  B. 6,8 g

  C. 7 g

  D. 6,9 g

  Câu 9:Khối lượng axit sunfuric cần dùng để phản ứng hết với 8 gam NaOH là:

  A. 10 g

  B. 9,8 g

  C. 19,6 g

  D. 39,2 g

  Câu 10:Khối lượng muối thu được khi cho 33,3 gam canxi hidroxit phản ứng với lượng dư axit photphoric là:

  A. 45,6 g

  B. 46,5 g

  C. 31 g

  D. Đáp án khác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )