câu 1:cho 2 đa thức a(x)= (a+4)x^3-4x. b(x)= x^3-4bx trong đó ab là các tham số xác định ab để a(x)=b(x) câu 2: góc BAC = 58

Question

câu 1:cho 2 đa thức a(x)= (a+4)x^3-4x.
b(x)= x^3-4bx
trong đó ab là các tham số xác định ab để a(x)=b(x)
câu 2: góc BAC = 58 độ . khi đó góc BIC =?
A.116 độ
B.117 độ
C.118 độ
D. 119 độ

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-04T13:57:23+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T13:59:22+00:00

  Câu 1:

  Để a(x) = b(x) thì

  (a+4)x³ – 4x = x³ – 4bx

  ⇒ (a+4)³ – 4x – x³ + 4bx = 0

  ⇒ (a-3)x³ – 4x(1-b) = 0

  Để a(x) = b(x) thì $\left \{ {{(a-3)x³=0} \atop {4x(1-b) = 0}} \right.$ 

  ⇒ $\left \{ {{a-3=0} \atop {1-b=0}} \right.$ 

  ⇒ $\left \{ {{a=3} \atop {b=1}} \right.$

  Vậy a = 3; b = 1 thì a(x) = b(x)

  Câu 2: D. $119^{o}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )