Câu 1: Cho 3,45g hỗn hợp 2 muối ACO3 và Ba2CO3 phản ứng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 6,72l khí bay ra(đktc). Cô cạn dung

Question

Câu 1:
Cho 3,45g hỗn hợp 2 muối ACO3 và Ba2CO3 phản ứng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 6,72l khí bay ra(đktc). Cô cạn dung dịch A thu được lượng muối khan là?

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-12T08:37:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:38:29+00:00

  Đặt hỗn hợp 2 muối là XCO3

   XCO3+2HCl=XCl2+CO2+H2O

  nXCO3=nCO2=0.3 Mol

  Nhận xét 1 mol XCO3 => mXCO3=(X+60)  Phản ứng => khối lượng muối sau phản ứng là (X+71) 

  HAY là so với khối lượng muối ban đầu khối lượng muối sau tăng lên 11g

  với nXCO3=0.3 mol=> khối lượng muối sau phản ứng tăng lên 0.3×11=3.3 g

  hay khối lượng muối thu được sau phản ứng là m=3.45+3.3=6.75g

  0
  2021-10-12T08:39:20+00:00

  Đáp án:

   6,75 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  AC{O_3} + 2HCl \to AC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\\
  BC{O_3} + 2HCl \to BC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\\
  nC{O_2} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,mol\\
  nHCl = 2nC{O_2} = 0,6\,mol\\
  n{H_2}O = nC{O_2} = 0,3\,mol\\
  BTKL\\
  mhh + mHCl = m + mC{O_2} + m{H_2}O\\
   \Rightarrow m = 3,45 + 0,6 \times 36,5 – 0,3 \times 44 – 0,3 \times 18 = 6,75g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )