Câu 1: Cho 5,6l khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Ca(OH)2 a, tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng b, Tính khối lượng chất k

Question

Câu 1: Cho 5,6l khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Ca(OH)2
a, tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng
b, Tính khối lượng chất kết tủa thu đc
c, để trung hoà hết lượng dung dịch Ca(OH)2 trên cần dùng bn gam dung dịch HCl nồng độ 20%

in progress 0
Charlie 16 phút 2021-09-09T14:08:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:09:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nCO2 = 5.6 / 22.4 = 0.25 (mol)

  CO2   +  Ca(OH)2  —>    CaCO3  +  H2O

  0.25              0.25                  0.25   (mol)

  a) CMCa(OH)2 = `0.25 / 0.1 = 2.5M`

  b) mCaCO3 = `0.25 . 100 = 25 (g)`

  c) Ca(OH)2   +  2HCl     ——–> CaCl2 + 2H2O

         0.25              0.5      (mol)

  $m_{HCL}$  = `(0,5.36,5.100)/20` = `91.25(g)`

  0
  2021-09-09T14:10:16+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ C_{M_{Ca(OH)_2}}=2,5\ M.\\ b,\ m_{CaCO_3}=25\ g.\\ c,\ m_{\text{dd HCl}}=91,25\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:CO_2+Ca(OH)_2\to CaCO_3↓+H_2O\\ n_{CO_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{Ca(OH)_2}=n_{CO_2}=0,25\ mol.\\ ⇒C_{M_{Ca(OH)_2}}=\dfrac{0,25}{0,1}=2,5\ M.\\ b,\ Theo\ pt:\ n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,25\ mol.\\ ⇒m_{CaCO_3}=0,25\times 100=25\ g.\\ c,\ PTHH:Ca(OH)_2+2HCl\to CaCl_2+2H_2O\\ Theo\ pt:\ n_{HCl}=2n_{Ca(OH)_2}=0,5\ mol.\\ ⇒m_{\text{dd HCl}}=\dfrac{0,5\times 36,5}{20\%}=91,25\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )