Câu 1: Cho đến nay loài người có những kiểu mhà nước pháp quyền nào? a. A.Nhà nước pháp quyền phong kiến b. B.Nhà nước pháp quyền tư sản, xã hộ

Question

Câu 1: Cho đến nay loài người có những kiểu mhà nước pháp quyền nào?
a. A.Nhà nước pháp quyền phong kiến
b. B.Nhà nước pháp quyền tư sản, xã hội chủ nghĩa
c. C.Nhà nước pháp quyền chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa
d. D,Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Câu 2: Trong hai chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chức năng nao giữ vai trò quan trọng và quyết định?
a. A.Chức năng bạo lực trấn áp
b. B.Chức năng tổ chức và xây dựng
c. C.Có vai trò quan trọng như nhau
d. D.Cả hai chức năng đều không quan trọng
Câu 3: Nhà nước đầu tiên xuất hiện vào thời kì:
a. A.Công xã nguyên thuỷ c. Phong kiến
b. B.Chiếm hữu nô lệ d. Tư bản chủ nghĩa
Câu 4: Cho đến hiện nay, loài người đã trải qua mấy kiểu nhà nước
a. A.2 c. 4
b. B.3 d. 5
Cââu 5: Các kiểu nhà nước xếp theo thứ tự thời gian là:
a. A.Nhà nước chủ nô, nhà nước tư sản, nhà nước phong kiến, nhà nước xã hội chủ nghĩa
b. B.Nhà nước phong kiến, nhà nước chủ nô, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa
c. C.Nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa
d. D.Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước tư sản, nhà nước phong kiến, nhà nước chủ nô
Câu 6: Hệ thống chính trị bao gồm mấy yếu tố cơ bản?
a. A.3 c. 5
b. B.4 d. 6
Câu 7: Nhà nước nào sau đây chịu sự lãnh đạo của đảng cộng sản?
a. A.Nhà nước chủ nô c. Nhà nước tư sản
b. B.Nhà nước phong kiến d. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Câu 8: Nhà nước nào sau đây thực hiện quyền lực của nhân dân lao động?
a. A.Nhà nước phong kiến c. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
b. B.Nhà nước tư sản d. Nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa

Câu 9: Nhà nước nào sau đây thực hiện quyền dân chủ chân chính của nhân dân
a. A.Nhà nước chủ nô, nhà nước tư sản
b. B.Nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa
c. C.Nhà nước chủ nô, nhà nước xã hội chủ nghĩa
d. D.Nhà nước xã hội nghĩa
Câu 10: Vì sao nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân?
a. A.Giai cấp công nhân lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
b. B.Đây là giai cấp cách mạng nhất
c. C.Đây là giai cấp tiên tiến nhất
d. D.Cả ba ý a, b,c
Câu 11: Bản chât của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
a. A.Bản chât giai cấp công nhân c. Cả a và b đều đúng
b. B.Tính nhân dân và tính dân tộc d. Cả a và b đều sai
Câu 12: Nhà nước nào sau đây có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất?
a. A.Nhà nước chủ nô c. Nhà nước tư sản
b. B.Nhà nước phong kiến d. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

in progress 0
aihong 18 phút 2021-09-07T10:13:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:14:13+00:00

  1.d

  2.b

  3.b

  4.d

  5.c

  6.b

  7.c

  8.c

  9.d

  10.d

  11.a

  12.d

  0
  2021-09-07T10:15:00+00:00

  câu 1a            2c                  3a           4b         5 c               6a      7b         8a          9 b           10a   11c          12   c          

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )