Câu 1: Cho số tự nhiên N,K (1 ≤ N <$10^7$ ; 1 ≤ K ≤ 9). Đếm các số ước của N chia hết cho K và tính tổng các ước đó.

Question

Câu 1:
Cho số tự nhiên N,K (1 ≤ N <$10^7$ ; 1 ≤ K ≤ 9). Đếm các số ước của N chia hết cho K và tính tổng các ước đó.

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-08-06T21:23:17+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:24:46+00:00

  program bt;

  uses crt;

  var n,k,dem,s: integer;

  begin 

       clrscr;

       write(‘hay nhap n va k!’);

       readln(n,k);

       dem:=0;

       s:=0;

       for i:=1 to n do if (i mod k=0) and (n mod i=0)then

            begin

                 dem:=dem+1;

                 s:=s+i;

            end;

       writeln(‘So uoc cua n chia het cho k la:’,dem);

       writeln(‘Tong cac uoc do la:’,s);

       readln

  end.

   

  0
  2021-08-06T21:24:52+00:00

  prgram ct;

  uses crt;

  var N,K,S,D:integer;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap hai so N, K: ‘); readln(N,K);

       S:=0;

     for i:=1 to N do

        if (N mod i=0) and (i mod K=0) then 

          begin 

             inc(D);

             S:=S+i;

          end;

     writeln(N,’ co ‘,D,’ uoc chia het cho ‘,K,’. Tong la: ‘,S);

  readln;

  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )