Câu 1 Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Xác xuất để số được chọn la một số chia hết cho 4 .

Question

Câu 1 Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Xác xuất để số được chọn la một số chia hết cho 4 .

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-10T07:48:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:49:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập thành từ

  các chữ số 1; 2; 3; 4; 6” ⇒nΩ=A53 số

  +) Để số đó chia hết cho 3 ⇔ Tổng các chữ số chia hết cho 3

  A={(1;2;3);(1;2;6);(2;3;4);(2;4;6)}

  ⇒ Có 4 trường hợp, mỗi trường hợp có A33 cách sắp xếp

  ⇒nA=4.A33=24 số

   

  0
  2021-10-10T07:50:07+00:00

  “Tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập thành từ

  các chữ số 1; 2; 3; 4; 6” ⇒nΩ=A53 số

  +) Để số đó chia hết cho 3 ⇔ Tổng các chữ số chia hết cho 3

  A={(1;2;3);(1;2;6);(2;3;4);(2;4;6)}

  ⇒ Có 4 trường hợp, mỗi trường hợp có A33 cách sắp xếp

  ⇒nA=4.A33=24 số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )