Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa: A. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yê

Question

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
A. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước.
D. Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
Câu 2: Phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công” dấy lên sau chiến lược chiến tranh nào?
A. Việt Nam hóa chiến tranh.
B. Chiến tranh cục bộ.
C. Chiến tranh đặc biệt
D. Đông Dương hóa chiến tranh.
Câu 3. Khó khăn nghiêm trọng nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2-9-1945 vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”?
A. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng.
B. Ngoại xâm và nội phản.
C. Nạn đói, nạn dốt đang đe dọa nghiêm trọng.
D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng
Câu 4.Để thực hiện kế hoạch Na-va, thực dân Pháp đã tăng lực lượng cơ động trên toàn chiến trường Đông Dương lên
A.12 tiểu đoàn B.21 tiểu đoàn C. 44 tiểu đoàn D.84 tiểu đoàn
Câu 5: Chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam ra đời khi nào và được bao nhiêu nước công nhận?
A. Ngày 6/6/1960; 22 nước công nhận B. Ngày 6/6/1968; 21 nước công nhận
C. Ngày 6/6/1969; 23 nước công nhận D. Ngày 6/6/1972; 25 nước công nhận
Câu 6. Lãnh tụ Hồ Chí Minh mang tên gọi Nguyễn Ái Quốc từ khi
A.1919: Dự hội nghị Véc Xai
B.1925: Thành lập hội Việt Nam cách mạng TN
C.1930: Hội nghị thành lập Đảng
D. 1945: Triệu tập hội nghị quốc dân Tân Trào
Câu 7. Cương lĩnh chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam do ai khởi thảo
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Trường Chinh
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 8. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầu tiên khi nào :
A. Phong trào 1930-1931;
B. Phong trào 1936-1939;
C. Khởi nghĩa Nam Kỳ;
D. Cách mạng tháng 8-1945

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-07-11T13:45:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:46:53+00:00

  C1.    A: Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

  C2.     C: Chiến tranh đặc biệt

  C3.     B: Ngoại xâm và nội phản.

  C4.     D:  84 tiểu đoàn

  C5.     C: Ngày 6/6/1969; 23 nước công nhận

  C6.     A: 1919: Dự hội nghị Véc Xai

  C7.     A:  Nguyễn Ái Quốc

  C8.     C: Khởi nghĩa Nam Kỳ

  Chúc bạn học tốt????????

  0
  2021-07-11T13:46:55+00:00

  Câu 1 – A

  Cậu 2 – C

  Câu 3 – C

  Câu 4 – D

  Câu 5 – C

  Câu 6 – Tớ không biết

  Câu 7 – A

  Câu 8 – D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )