Câu 1) đặt tính rồi tính 13 giờ 42 phút + 14 giờ 49 phút 5 ngày 17 giờ + 4 ngày 12 giờ 10 giờ 20 phút – 7 giờ 45 phút 15 phút 47 giây × 5

Question

Câu 1) đặt tính rồi tính
13 giờ 42 phút + 14 giờ 49 phút
5 ngày 17 giờ + 4 ngày 12 giờ
10 giờ 20 phút – 7 giờ 45 phút
15 phút 47 giây × 5

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-11-04T04:34:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:36:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   13 giờ 42 phút+14 giờ 49 phút=27 giờ 81 phút=28 giờ 21 phút

  5 ngày 17 giờ+4 ngày 12 giờ=9 giờ 29 phút

  10 giờ 20 phút-7 giờ 45 phút= 9 giờ 80 phút-7 giờ 45 phút=2 giờ 35 phút

  15 phút 47 giây x 5=75 giờ 235 phút=73 giờ 55 phút

   

  0
  2021-11-04T04:36:15+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

     13 giờ 42 phút

  + 14 giờ 49 phút

  ——————–

      27 giờ 91 phút = 28 giờ 31 phút

   

      5 ngày 17 giờ

  +  4 ngày 12 giờ

  ——————–

      9 ngày 29 giờ = 10 ngày 5 giờ

      10 giờ 20 phút

  –    7 giờ 45 phút

  ⇒ 9 giờ 80 phút

  –   7 giờ 45 phút

  ——————–

      2 giờ 35 phút

      15 phút 47 giây

  x                  5

  ———————–

      75 phút 235 giây = 1 giờ 18 phút 54 giây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )