câu 1 đặt vật sáng AB vuông góc vs trục chính của TKPK (A thuộc trục chính) và cách thấu kính 60 cm thì ảnh cách thấu kính 20 cm. a) tính tiêu cự của

Question

câu 1
đặt vật sáng AB vuông góc vs trục chính của TKPK (A thuộc trục chính) và cách thấu kính 60 cm thì ảnh cách thấu kính 20 cm.
a) tính tiêu cự của thấu kính.
b) biết AB= 1,5 cm tìm chiều cao của ảnh.
câu 2
đặt vật sáng AB vuông góc vs trục chính của TKPK (A thuộc trục chính). Cho AB=2 cm, OA= 10cm, OF= 5 cm. Tính O’A’, A’B’.
Làm hộ mik vs

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-11T18:43:25+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:44:48+00:00

  Đáp án:

  Bài 1:

  a. Tiêu cự của thấu kính là:

  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{{d’}} – \frac{1}{d} = \frac{1}{{20}} – \frac{1}{{60}} \Rightarrow f = 30cm\]

  b. Chiều cao của ảnh là:

  \[\frac{{h’}}{h} = \frac{{d’}}{d} = \frac{{20}}{{60}} = \frac{1}{3} \Rightarrow h’ = \frac{h}{3} = \frac{{1,5}}{3} = 0,5cm\]

  Bài 2:

  ÁP dụng công thức thấu kính:

  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{{d’}} – \frac{1}{d} \Leftrightarrow \frac{1}{5} = \frac{1}{{d’}} – \frac{1}{{10}} \Rightarrow d’ = 3,33cm\]

  Áp dụng hệ số phóng đại:

  \[\frac{{h’}}{h} = \frac{{d’}}{d} = \frac{{3,33}}{{10}} = \frac{1}{3} \Rightarrow h’ = \frac{h}{3} = \frac{2}{3} = 0,67cm\]

  Vậy OA’ = 3,33cm và A’B’ = 0,67cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )