Câu 1 : Đầu thế kỉ VI , triều đại phương Bắc nào đô hộ nước ta. A . Ngô B . Hán C. Lương D. Đườn

Question

Câu 1 : Đầu thế kỉ VI , triều đại phương Bắc nào đô hộ nước ta.
A . Ngô B . Hán C. Lương D. Đường
Câu 2 : Nước Van Xuân thành lập năm nào
A. 542 B 543 C. 544 D.545
Câu 3 : Sau khi thất bại , Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương cho ai ?
A. TriệuTúc
B. Triệu Quang Phục
C. LýPhật Tử
D. Lý Thiên Bảo
Câu 4 : Năm 579 nhà Đường đổi tên nước ta thánh
A. Châu Giao
B. Giao Châu
C. An Nam đô hộ phủ
D. ÁI cHÂU
Câu 5 : Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta , nhà Đường đã thực hiện
A. Cử quan lại Trung Quốc cai trị trực tiếp các quận , huyện
B. Xây thành , đắp lũy , tăng cường quan chiếm đòng
C. Sửa sang làm lại đường giao thống
D. Cả a, b, c
Câu 6 : Nhà Đường chủ trường bóc lột nhân dan ta bằng hình thức nào ?
A.Tô thuế và cống nạp nặng nề
B. Tô thuê và lao dịch
C Tô thuế và đi phu
D. Thay nhau gánh quả vải sang Trung Quốc cống nạp ?
Câu 7 : Nhớ khi nội thuộc Đường Triều
Giang sơn cố quốc nhiều điều ghê gai
Sâu quả vài vì ai vạch lá
Ngựa hồng trần kể đã héo hơn
Là bài hát chầu văn kể tội bọn quan lại nhà Đường trong cuộc khởi nghĩa nào ?
A. Hai Bà Trưng
B Bà Triệu
C. Mai Thúc Loan
D. Phùng Hưng
Câu 7 : Nước Cham – pa ra dời trong hoàn cảnh nào ?
A. Hợp nhất giữa bộ lạc Dừa và Cau
B. Nước Lâm Âp tấn công các nước láng giềng , mở rộng lãnh thổ
C. Cả 2 ý tên
Câu 8 : Kinh đô của nước Cham-pa là :
A. Phan Rang
B. Quảng Ngãi
C. Trà Kiệu ,Quảng Nam
D. Ninh thuận
Câu 9 : Sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp của người Chăm là :
A. Guồng lấy nước
B. Gầu tát nước
C . Lưỡi cày
D. Liềm , hái
Câu 10 : Nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là :
A. Kiến trúc đền , tháp
B. Kiến trúc chùa , chiền
C. kiến trúc nhà ở
D. Kt đình làng
Câu 11 :Em hãy cho biết mục đích cai trị của nhà Hán đối với nước ta là :
A. Biến nước ta thành quận huyện của Trung Quoc
B. cHUNG sống hòa bình vưới nhân dân ta
C. Để nhân dân ta theo phong tục Hán
D. Đồng hóa nhân dân ta

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-07-11T01:03:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:05:02+00:00

  Câu `1 : B.`

  Câu `2 : C.`

  Câu `3 : B.`

  Câu `4 : C.`

  Câu `5 : D.`

  Câu `6 : A.`

  Câu `7 : C.` 

  Câu `7` ( Lần `2` ) `: C.` 

  Câu `8 : C.`

  Câu `9 : A.`

  Câu `10 : A.`

  Câu `11 : D.`

  0
  2021-07-11T01:05:09+00:00

  Câu 1 : Đầu thế kỉ VI , triều đại phương Bắc nào đô hộ nước ta.

  ⇒ B . Hán

  Câu 2 : Nước Van Xuân thành lập năm nào

  ⇒C. 544

  Câu 3 : Sau khi thất bại , Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương cho ai ?

  ⇒B. Triệu Quang Phục

  Câu 4 : Năm 579 nhà Đường đổi tên nước ta thánh

  ⇒C. An Nam đô hộ phủ

  Câu 5 : Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta , nhà Đường đã thực hiện

  ⇒D. Cả a, b, c

  Câu 6 : Nhà Đường chủ trường bóc lột nhân dan ta bằng hình thức nào ?

  ⇒A.Tô thuế và cống nạp nặng nề

  Câu 7 : Nhớ khi nội thuộc Đường Triều

  Giang sơn cố quốc nhiều điều ghê gai

  Sâu quả vài vì ai vạch lá Ngựa hồng trần kể đã héo hơn

  Là bài hát chầu văn kể tội bọn quan lại nhà

  Đường trong cuộc khởi nghĩa nào ?

  ⇒C. Mai Thúc Loan

  Câu 7 : Nước Cham – pa ra dời trong hoàn cảnh nào ?

  ⇒C. Cả 2 ý trên

  Câu 8 : Kinh đô của nước Cham-pa là :

  ⇒C. Trà Kiệu ,Quảng Nam

  Câu 9 : Sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp của người Chăm là :

  ⇒A. Guồng lấy nước

  Câu 10 : Nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là :

  ⇒A. Kiến trúc đền , tháp

  Câu 11 :Em hãy cho biết mục đích cai trị của nhà Hán đối với nước ta là :

  ⇒D. Đồng hóa nhân dân ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )