câu 1 : dãy chất sau đây đều là hợp chất ? A: Cl2 ,KOH , H2SO4 ,AlCl3 C: CuO , KOH , Fe , H2SO4 B:CuO,KOH , H2SO4 , AlCl3

Question

câu 1 : dãy chất sau đây đều là hợp chất ?
A: Cl2 ,KOH , H2SO4 ,AlCl3 C: CuO , KOH , Fe , H2SO4
B:CuO,KOH , H2SO4 , AlCl3 D : Cl2 , Cu , Fe , Al
câu 2 :phân tử hidro nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxi ?
A: 0,0625 C: 0,125
B:0,625 D:1, 25
Câu 3:phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi . Công thức của ozon là
A: 30 C : O3
B:3O2 D: 3O3
Câu 4: dãy chất nào sau đây đều là kim loại
A: nhôm , đồng , lưu huỳnh , bạc C: oxi , nitơ,cacbon , canxi
B : vàng , magie , nhôm , clo D: sắt , chì , kẽm , thiếc
câu 5: số …. là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học
A: proton C : electron
B:notron D: notron và electron
câu 6 : một oxit có công thức là Fe2Ox có PTK là 160 đvC . Hóa trị của Fe trong oxit là :
A : 1 La mã C : 4 la mã
B :2 La mã D:3 la mã
câu 7: cách viết nào sau đây là sai
A : 4 nguyên tử natri : 4Na C : 3 nguyên tử canxi : 3C
B : 1 nguyên tử nitơ :N D : 2 nguyên tử sắt : 2 Fe

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-31T08:43:15+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:44:26+00:00

  Câu 1 : Dãy chất sau đây đều là hợp chất ?

  A: Cl2 ,KOH , H2SO4 ,AlCl3 

  B: CuO, KOH , H2SO4 , AlCl3

  C: CuO , KOH , Fe , H2SO4

  D : Cl2 , Cu , Fe , Al

  Câu 2 : Phân tử hidro nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxi ?

  A: 0,0625

  B: 0,625

  C: 0,125 

  D: 1,25

  Câu 3: Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi . Công thức của ozon là:

  A: 3O

  B: 3O3

  C: O3 

  D: 3O3

  Câu 4: Dãy chất nào sau đây đều là kim loại?

  A: nhôm, đồng, lưu huỳn , bạc 

  B : vàng, magie, nhôm, clo

  C: oxi, nitơ, cacbon, canxi

  D: sắt, chì, kẽm, thiếc

  Câu 5: Số …. là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học

  A: proton

  B: notron

  C : electron 

  D: notron và electron

  Câu 6 : Một oxit có công thức là Fe2Ox có PTK là 160 đvC . Hóa trị của Fe trong oxit là :

  A : 1 La mã

  B : 2 La mã

  C : 4 la mã 

  D: 3 la mã

  Câu 7: Cách viết nào sau đây là sai?

  A : 4 nguyên tử natri : 4Na

  B : 1 nguyên tử nitơ : N

  C : 3 nguyên tử canxi : 3C 

  D : 2 nguyên tử sắt : 2 Fe

  0
  2021-08-31T08:44:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  câu 1 : dãy chất sau đây đều là hợp chất ? B:CuO,KOH , H2SO4 , AlCl3

  câu 2 :phân tử hidro nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxi ?  B:0,625

  câu 3:phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi . Công thức của ozon là C : O3 

  Câu 4: dãy chất nào sau đây đều là kim loại D: sắt , chì , kẽm , thiếc

  câu 5: số …. là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học A: proton 

  câu 6 : một oxit có công thức là Fe2Ox có PTK là 160 đvC . Hóa trị của Fe trong oxit là : D:3 la mã

  câu 7: cách viết nào sau đây là sai B : 1 nguyên tử nitơ :N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )