Câu 1: Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì? A. Đề

Question

Câu 1: Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì?
A. Đề cao quyền công dân và quyền con người.
B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
D. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Câu 2 : Cuối thế kỷ XVIII, đẳng cấp nào trong xã hội Pháp không được hưởng đặc quyền, đặc lợi và phải nộp thuế?
A. Đẳng cấp tăng lữ B. Đẳng cấp quý tộc
C. Đẳng cấp thứ 3 D. Đẳng cấp chủ nô.
Câu 3 : Cuối thế kỷ XVIII, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
A. Quân chủ chuyên chế
B. Quân chủ lập hiến
C. Cộng hòa tư sản
D. Chế độ cộng hòa
Câu 4: Thời kỳ nào đã đưa cách mạng tư sản Pháp lên đến đỉnh cao?
A. Thời kỳ phái lập hiến cầm quyền
B. Thời kỳ phái Girôngđanh cầm quyền
C. Thời kỳ phái Giacobanh cầm quyền
D. Thời kỳ Đốc chính
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp cuối thế kỷ XVIII là giữa những đẳng cấp nào?
A. Tăng lữ với quý tộc.
B. Tăng lữ với Đẳng cấp thứ 3.
C. Quý tộc với Đẳng cấp thứ 3.
D. Tăng lữ, quý tộc với Đẳng cấp thứ 3.
Câu 6: Tầng lớp nào đã đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển đưa cách mạng tư sản Pháp đến thành công?
A. Tư sản B. Quý tộc
C. Quần chúng nhân dân D. Tăng lữ
Câu 7: Khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì?
A. Tự do – Bình đẳng – Độc lập
B. Tự do – Bình đẳng – Hạnh phúc
C. Tự do- Bình đẳng – Bác ái
D. Tự do – Bình đẳng – Phát triển
Câu 8. Tháng 9-1791, Hiến pháp mới thông qua quy định nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
A. Quân chủ chuyên chế B. Quân chủ lập hiến
C. Cộng hòa tư sản D. Chế độ cộng hòa
Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là
A. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền
B. Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản
C. Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới
D. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới
Câu 10 : Tính chất của cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII là
A. cách mạng tư sản.
B. cách mạng XHCN.
C. chiến tranh giải phóng dân tộc.
D. cách mạng dan chu tư sản không triệt để.

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-06T15:34:32+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:35:56+00:00

  1.A Đề cao quyền công dân và quyền con người.

  2.C Đẳng cấp thứ 3.

  3.A Quân chủ chuyên chế.

  4.C Thời kỳ phái Giacobanh cầm quyền.

  5.D Tăng lữ, quý tộc với Đẳng cấp thứ 3.

  6.C Quần chúng nhân dân.

  7.C Tự do- Bình đẳng – Bác ái.

  8.B Quân chủ lập hiến.

  9.C Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

  10.A Cách mạng tư sản.

  0
  2021-10-06T15:35:57+00:00

  1: D

  2: C 

  3: D

  4:B

  5:C

  6:A

  7:C

  8:D

  9:A

  10:D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )