Câu 1: Định dạng văn bản là thay đổi …….của các thành phần trong văn bản. A. kiểu dáng, bố trí B. màu sắc C. kiểu chữ

Question

Câu 1: Định dạng văn bản là thay đổi …….của các thành phần trong văn bản.
A. kiểu dáng, bố trí B. màu sắc C. kiểu chữ D. kiểu gạch chân
Câu 2: Thay đổi màu sắc là định dạng gì?
A. Định dạng kí tự
B. Định dạng văn bản
C. Định dạng đoạn văn bản
D. Định dạng chữ
Câu 3: Thay đổi kiểu chữ là định dạng gì?
A. Định dạng kí tự
B. Định dạng văn bản
C. Định dạng đoạn văn bản
D. Định dạng chữ
Câu 4: Thay đổi cỡ chữ là định dạng gì?
A. Định dạng kí tự
B. Định dạng văn bản
C. Định dạng đoạn văn bản
D. Định dạng chữ
Câu 5: Định dạng văn bản bao gồm?
A. Định dạng văn bản
B. Định dạng đoạn văn bản
C. Định dạng kí tự
D. Câu B v à câu C
Câu 6: Thay đổi màu sắc ta chọn chức năng nào trong MS Word 2010?
A. Font Color
B. Font Size
C. Font
D. Bold
Câu 7: Thay đổi phông chữ ta chọn chức năng nào trong MS Word 2010?
A. Font Color
B. Font Size
C. Font
D. Bold
Câu 8: Thay đổi cỡ chữ ta chọn chức năng nào trong MS Word 2010?
A. Font Color
B. Font Size
C. Font
D. Bold
Câu 9 : Để định dạng chữ in đậm, sau khi chọn phần văn bản ta chọn nút?
A. Bold
B. Underline
C. Italic
D. Font
Câu 10: Để định dạng chữ in nghiêng, sau khi chọn phần văn bản ta chọn nút?
A. Bold
B. Underline
C. Italic
D. Font

in progress 0
Rose 4 tháng 2021-08-17T13:43:18+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:44:27+00:00

  1.A

  2.A

  3.A

  4.A

  5.D

  6.A

  7.C

  8.B

  9.A

  10.C

  0
  2021-08-17T13:45:10+00:00

  1. C

  2. A

  3. A

  4. A

  5. D

  6. A

  7. C

  8. B

  9. A

  10. C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )