Câu 1 đốt cháy hoàn toàn M G gam hidrocacbon A rồi dẫn sản phẩm làn lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư sau TN thấy

Question

Câu 1 đốt cháy hoàn toàn M G gam hidrocacbon A rồi dẫn sản phẩm làn lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư sau TN thấy khối lượng bình 1 tăng 5,4 g ở bình 2 có 30g kết tủa
a)xác định công thức phân tử của A biết tỉ khối của A so với tỉ số của hidro là 21
b)tính M
Câu 2: viết các PTHH biểu diễn sự chuyển hóa sau ghi rõ điều kiện nếu có
etylen->rượu etulic->axit axetic->ety axetat

in progress 0
Maria 2 năm 2021-07-16T12:40:52+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:42:33+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  a)\\
  {n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{30}}{{100}} = 0,3\,mol\\
  {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{5,4}}{{18}} = 0,3\,mol\\
  {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,3\,mol\\
  {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,6\,mol\\
  {n_C}:{n_H} = 0,3:0,6 = 1:2 \Rightarrow CTDGN:C{H_2}\\
  {M_A} = 21 \times 2 = 42g/mol \Rightarrow 14n = 42 \Leftrightarrow n = 3\\
  CTPT:{C_3}{H_6}\\
  b)\\
  m = {m_C} + {m_H} = 0,3 \times 12 + 0,6 = 4,2g\\
  2)\\
  {C_2}{H_4} + {H_2}O \xrightarrow{t^0,xt} {C_2}{H_5}OH\\
  {C_2}{H_5}OH + {O_2} \xrightarrow{\text{ lên men }} C{H_3}COOH + {H_2}O\\
  C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \xrightarrow{t^0,xt} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )