Câu 1. Hành động nghiêm trọng, trắng trợn nhất thể hiện sự bội ước của thực dân Pháp đối với nhân dân ta? a. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính

Question

Câu 1. Hành động nghiêm trọng, trắng trợn nhất thể hiện sự bội ước của thực dân
Pháp đối với nhân dân ta?
a. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng.
b. Ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.
c. Ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang.
d. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng của ta.
Câu 2. Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động
toàn quốc kháng chiến chống Pháp?
a. Pháp đánh Hải Phòng (11/1946).
b. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946).
c. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội (12/1946).
d. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền
kiểm soát thủ đô cho chúng.
Câu 3. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chính thức bắt đầu từ lúc nào?
a. Cuối tháng 11/1946. b. 18/12/1946.
c. 19/12/1946. d. 12/12/1946.
Câu 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm
nào?
a. Sáng 19/12/1946. b. Trưa 19/12/1946.
c. Chiều 19/12/1946. d. Tối 19/12/1946.
Câu 5. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?
a. Kháng chiến toàn diện.
b. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.
c. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia.
d. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Câu 6. Tính chất nhân dân trong cuộc kháng chiến mà đảng ta phát động thể hiện
rõ nhất trong văn bản nào?
a. Nội dung kháng chiến toàn dân của Đảng ta.
b. Mục đích kháng chiến của Đảng ta
c. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta.
d. Đường lối kháng chiến của Đảng ta
Câu 7. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của ai?
a. Chủ tịch Hồ Chí Minh. b. Trường Chinh,
c. Phạm Văn Đồng. d. Võ Nguyên Giáp.
Câu 8. Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn mở đầu cuộc
kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947) là gì?
a. Đảm bảo an toàn cho việc chuyển quân của ta.
b. Giam chân địch trong các đô thị, tiêu hao nhiều sinh lực địch.
c. Đã tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, toàn dân toàn
diện.
d. Tạo ra thế trận mới, đưa cuộc chiến đấu bước sang giai đoạn mới.
Câu 9. Cuộc tiến công Việt Bắc của địch năm 1947 diễn ra trong bao nhiêu ngày?
a. 55 ngày đêm. b. 65 ngày đêm. c. 75 ngày đêm. d. 85 ngày đêm.
Câu 10. Kết quả lớn nhất của quân và dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc là
gì?
a. Là mốc khởi đầu sự thay đổi trong so sánh lực lượng cỏ lợi cho cuộc kháng chiến của
ta.
b. Bộ đội của ta được trưởng thành lên trong chiến đấu.
c. Loại khỏi vòng chiến đấu 6000 tên địch.
d. Bảo vệ được căn cứ địa Việt Bắc làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” buộc
địch phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
Câu 11. Thắng lợi đó đã chứng minh sự đúng đắn đường lối kháng chiến của Đảng,
là mốc khởi đầu sự thay đổi trong so sánh lực lượng có lợi cho cuộc kháng chiến của
ta. Đó là ý nghĩa của chiến dịch nào?
a. Chiến dịch Việt Bắc 1947. b. Chiến dịch Biên Giới 1950.
c. Chiến dịch Tây Bắc 1952. d. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Câu 12. Sau thất bại ở Việt Bắc và buộc phải chuyển sang đánh lâu dài, thực dân
Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì?
a. Dựa vào bọn Việt gian phản động để chống lại ta.
b. Tăng viện binh từ bên Pháp sang để giành thế chủ động.
c. “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
d. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đóng.
Câu 13. Sau thắng lợi quân sự ở Việt Bắc (1947), thắng lợi tiếp theo có ý nghĩa to lớn
đó là gì?
a. Thắng lợi về kinh tế – chính trị. b. Thắng lợi về chính trị – ngoại giao.
c. Thắng lợi về ngoại giao – văn hoá giáo dục. d. Thắng lợi về kinh tế – ngoại giao.
Câu 14. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà là
a. Liên Xô. b. Trung Quốc c. Lào. d. Cam-pu-chia.
Câu 15. Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông đầu tiên được Chính phủ ban hành
vào thời gian nào?
a. 5/1950. b. 6/1950. c. 7/1950. d. 8/1950.

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-22T23:44:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:46:18+00:00

  1.a. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng.

  2.d. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

  3.c. 19/12/1946.

  4.d. Tối 19/12/1946.

  5.d. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

  6.a. Nội dung kháng chiến toàn dân của Đảng ta.

  7.b. Trường Chinh.

  8.c. Đã tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, toàn dân toàn diện.

  9.c. 75 ngày đêm.

  10.d. Bảo vệ được căn cứ địa Việt Bắc làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

  11.a. Chiến dịch Việt Bắc 1947.

  12.c. “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

  13.b. Thắng lợi về chính trị – ngoại giao.

  14.b. Trung Quốc.

  15.c. 7/1950.

  0
  2021-10-22T23:46:41+00:00

  1a

  2b

  3b

  4d

  5c

  6a

  7a

  8d

  9a

  10a

  11b

  12c

  13d

  14a

  15d

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )