câu 1. Hãy nhập 5 số tự nhiên bất kì từ bàn phím . em hãy viết chương trình tính tổng 5 số đó bằng câu lệnh lặp While-do câu 2. Hãy viết chương trì

Question

câu 1. Hãy nhập 5 số tự nhiên bất kì từ bàn phím . em hãy viết chương trình tính tổng 5 số đó bằng câu lệnh lặp While….do
câu 2. Hãy viết chương trình tính tổng 7 số tự nhiên bất kì được nhập từ bàn phím bằng câu lệnh lặp For…do
câu 3. Viết chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên bằng câu lệnh lặp While…do
câu 4. Viết chương trình tính tích 5 số bất kì nhập từ bàn phím bằng câu lệnh lặp While…do

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-07-20T14:24:13+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:25:43+00:00

  Tất cả chương trình mình đều đã chạy thử:

  Câu 1:

  Hình 1;

  Câu 2:

  Hình 2;

  Câu 3:

  Hình 3;

  Câu 4:

  Hình 4;

  cau-1-hay-nhap-5-so-tu-nhien-bat-ki-tu-ban-phim-em-hay-viet-chuong-trinh-tinh-tong-5-so-do-bang

  0
  2021-07-20T14:26:06+00:00

  CÂU1

  var i,n: integer;

  s:longint;

  begin

  write(‘nhap so n=’);readln(n);

  s:=0;

  i:=1;

  while i<=n do

  begin

  s:=s+i; i:=i+1;

  end;

  write(‘tong cua’,n,’ so tu nhien dau tien la’,s);

  readln

  end.

  CÂU2

  program tong;

  uses crt;

  var n,i: integer;

        s: longint;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so n: ‘); readln (n);

         s:=0;

       for i:=1 to n do

         s:=s+i;

     write(‘Tong la: ‘,s);

  readln;

  end.

  CÂU3

  program Tinh_hieu;

  var n,i: integer;

  S: longint;

  begin

  write(‘Nhap so n=’); readln(n);

  S:=0;

  for i:=1 to n do S:=S-i;

  writeln(‘Hieu cua ‘,n,’ so tu nhien dau tien S=’, S);

  readln

  end.

  CÂU4

  Bước 1: Nhập n và nhập dãy số

  Bước 2: tb←0; i←1;

  Bước 3: tb←tb+x[i];

  Bước 4: i←i+1;

  Bước 5: Nếu i<=n thì quay lại bước 3 và bước 4

  Bước 6: Xuất tb/n;

  Bước 7: Kết thúc 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )