câu 1 : hiệu bằng 40 nếu tăng số bị trừ lên 5 đơn vị thì hiệu mới bằng câu 2 : hiệu bằng 40 nếu giảm số bị trừ xuống 5 đơn vi thì hiệu mới bằng câu 3

Question

câu 1 : hiệu bằng 40 nếu tăng số bị trừ lên 5 đơn vị thì hiệu mới bằng
câu 2 : hiệu bằng 40 nếu giảm số bị trừ xuống 5 đơn vi thì hiệu mới bằng
câu 3: hiệu bằng 55 nếu tăng số trừ lên 5 đơn vị thì hiệu mới bằng
câu 4: hiệu bằng 55 nếu giảm số trừ xuống 5 đơn vị thì hiệu mới bằng

in progress 0
Camila 2 ngày 2021-12-07T23:36:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:37:14+00:00

  Câu 1:

  Hiệu bằng $40$, nếu tăng số bị trừ lên $5$ đơn vị thì hiệu mới bằng: $40+5=45$

  Câu 2:

  Hiệu bằng $40$, nếu giảm số bị trừ xuống $5$ đơn vị thì hiệu mới bằng: $40-5=35$

  Câu 3:

  Hiệu bằng $55$, nếu tăng số trừ lên $5$ đơn vị thì hiệu mới bằng: $55-5=50$

  Câu 4:

  Hiệu bằng $55$, nếu giảm số trừ xuống $5$ đơn vị thì hiệu mới bằng: $55+5=60$

  0
  2021-12-07T23:37:19+00:00

  Đáp án:

  Câu 1 :

   -Hiệu bằng 40, nếu tăng số bị trừ lên 5 đơn vị thì hiệu mới bằng: 

  Câu 2:

  -Hiệu bằng 40, nếu giảm số bị trừ xuống 5 đơn vị thì hiệu mới bằng: 

  Câu 3:

  -Hiệu bằng 55, nếu tăng số trừ lên 5 đơn vị thì hiệu mới bằng: 

  Câu 4:

  -Hiệu bằng 55, nếu giảm số trừ xuống 5 đơn vị thì hiệu mới bằng: 

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )