Câu 1 : Hoà tan 2 gam CuO vào 100 gam dung dịch HCL a. Tính khối lượng muối CuCl2 tạo thành b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng

Question

Câu 1 : Hoà tan 2 gam CuO vào 100 gam dung dịch HCL
a. Tính khối lượng muối CuCl2 tạo thành
b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng
Câu 2 : Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO tác dụng với 300 ml dung dịch HCL vừa đủ , thu được 1,12 lít khí H2 ( đktc ).
a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCL phản ứng

in progress 0
Bella 1 năm 2021-08-20T03:39:14+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:40:19+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  \(\begin{array}{l}
  CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\\
  a.\\
  {n_{CuO}} = 0,025mol\\
   \to {n_{CuC{l_2}}} = {n_{CuO}} = 0,025mol\\
   \to {m_{CuC{l_2}}} = 3,375g
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  b.\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_{CuO}} + {m_{{\rm{dd}}HCl}} = 102g\\
   \to C{\% _{CuC{l_2}}} = \dfrac{{3,375}}{{102}} \times 100\%  = 3,31\% 
  \end{array}\)

  Bài 2:

  \(\begin{array}{l}
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  FeO + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}O\\
  a)\\
  {n_{{H_2}}} = 0,05mol\\
   \to {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,05mol\\
   \to {m_{Fe}} = 2,8g\\
   \to {m_{FeO}} = 10 – 2,8 = 7,2g\\
   \to {n_{FeO}} = 0,1mol\\
  b)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{Fe}} + 2{n_{FeO}} = 0,3mol\\
   \to C{M_{HCl}} = \dfrac{{0,3}}{{0,3}} = 1M
  \end{array}\)

  0
  2021-08-20T03:40:41+00:00

  1.

  ` nCuO=0,025 (mol)`

  `CuO + 2HCl -> CuCl2 + H_2O`

  `a, nCuCl_2 = nCuO=0,025(mol)`

  `  => mCuCl_2=3,375(g)`

  `b, mdd = 2+100=102(g)`

  `%CuCl_2 = (3,375)/(102).100=3,309%`

  2.

  ` nH2=0,05 (mol)`

  ` FeO + 2HCl -> FeCl2 + H_2O`

  ` Fe + 2HCl -> FeCl2 + H_2`

  `a, => nFe = nH2 =0,05(mol)`

  `    => mFe = 2,8(g)`

  `  => mFeO=7,2 (g)`

  `    => nFeO=0,1 (mol)`

  ` b, nHCl = 2.nFeO + 2.nFe`

               `  = 2.0,1+2.0,05=0,3 (mol)`

  ` => CM_(HCl) = 0,3:0,3=1(M)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )