Câu 1 : Hòa tan hoàn toàn 8g CuO vào dd HCl 7,3%. Nồng độ % dd muối thu đc sau pứ là ? Câu 2: Hòa tan 20g hỗn hợp kim loại Mg,Al,Fe,Zn cần 200g dd HCl

Question

Câu 1 : Hòa tan hoàn toàn 8g CuO vào dd HCl 7,3%. Nồng độ % dd muối thu đc sau pứ là ?
Câu 2: Hòa tan 20g hỗn hợp kim loại Mg,Al,Fe,Zn cần 200g dd HCl 7,3% . Khối lg muối thu đc là
Câu 3 : DD Ca(OH)2 pứ với tất cả các chất trong dãy nào:
A. HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4
B. H2SO4, NaCl, KNO3, CO2
Giải thích tại sao?

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-08-28T02:06:35+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:08:24+00:00

  `n_(CuO)=\frac{8}{80}=0,1(mol)`

  `CuO+2HCl->CuCl_2+H_2O`

  `0,1`           `0,2`         `0,1`

  `m_(dd  HCl)=\frac{0,2.36,5}{7,3%}=100(g)`

  `m_(dd)=100+8=108(g)`

  `C%_(CuCl_2)=\frac{0,1.135}{108}.100=12,5%`

  Câu 2

  `m_(HCl)=200.7,3%=14,6(g)`

  `n_(HCl)=\frac{14,6}{36,5}=0,4(g)`

  `Mg+2HCl->MgCl_2+H_2`

  `Fe+2HCl->FeCl_2+H_2`

  `Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2`

  `2Al+6HCl->2AlCl_3+3H_2`

  Theo `PT`

  `n_(H_2)=0,2(mol)`

  Áp dụng ĐLBTKL

  `m_(hh)+m_(HCl)=m_(Muối)+m_(H_2)`

  `=>m_(Muối)=20+14,6-0,4=34,2(g)`

   Câu 3

  Chọn `A`

  `Ca(OH)_2+2HCl->CaCl_2+2H_2O`

  `CO_2+Ca(OH)_2->CaCO_3+H_2O`

  `Na_2CO_3+Ca(OH)_2->CaCO_3+2NaOH`

  `Ca(OH)_2+H_2SO_4->CaSO_4+2H_2O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )