câu 1: Hoàn thành chuỗi chuyển hóa và ghi rõ điều kiện phản ứng N2–>NH3–>NH4Cl–>NO–>NO2–>HNO3–>Cu(NO3)2–>CuO

Question

câu 1: Hoàn thành chuỗi chuyển hóa và ghi rõ điều kiện phản ứng
N2–>NH3–>NH4Cl–>NO–>NO2–>HNO3–>Cu(NO3)2–>CuO

in progress 0
Julia 1 tuần 2021-08-29T15:01:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:03:16+00:00

  Bài giải:

  Câu 1:

  1.$N_2+3H_2⇄2NH_3↑$ ( Xúc tác, nhiệt độ)

  2. $NH_3+HCl→NH_4Cl$

  3. $NH_4Cl+NaNO_2\xrightarrow{t^o} NaCl+N_2↑+2H_2O$

      $N_2+O_2⇄2NO↑$ ($3000^oC$)

  4. $2NO+O_2→2NO_2↑$

  5. $4NO_2+O_2+2H_2O→4HNO_3$

  6. $CuO+2HNO_3→Cu(NO_3)_2+H_2O$

  7. $2Cu(NO_3)_2\xrightarrow{t^o}2CuO+4NO_2↑+O_2↑ $

   

  0
  2021-08-29T15:03:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )