Câu 1: Khối lượng riêng của rượu ở 0 độ C là 800kg/m3. Tính khối lượng riêng của rượu ở 50 độ C, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C thì thể tích

Question

Câu 1: Khối lượng riêng của rượu ở 0 độ C là 800kg/m3. Tính khối lượng riêng của rượu ở 50 độ C, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C thì thể tích của rượu tăng thêm 1/1000 thể tích của nó ở 0 độ C.
Câu 2: Có 3 bình chia độ: 1 bình đựng rượu, 1 bình đựng thủy ngân và 1 bình đựng nước đều ở ngang vạch 1000cm3 khi nhiệt độ 0 độ C. Hỏi nhiệt độ 0 độ C tăng đến 50 độ C thì các bình chia độ trên chỉ ở vạch nào? Biết rằng khi nhiệt độ thằng từ 0 độ C đến 50 độ C thì 1 lít thủy ngân có độ tăng thể tích là 9cm3, 1 lít rượu có độ tăng thể tích là 58cm3, 1 lít nước có độ tăng thể tích là 12cm3
Giúp mình với mọi người ơi! Chiều mình thi rồi!

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-07-08T20:33:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:34:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1 : 

  $D_{1}=800kg/m³$

  $V_{1}=\frac{1}{1000}V$ 

  $D_{2}=?$

  Độ tăng nhiệt độ là :

  $t=50-0=50^{o}C$

  Thể tích của rượu ở $50^{o}C$ là : 

  $V_{2}=V_{1}.50+V=\frac{1}{20}V+V=\frac{21}{20}V$

  Khối lượng riêng của rượu ở $50^{o}C$ là : 

  $D_{2}=\frac{m}{V_{2}}=\frac{m}{\frac{21}{20}V}=\frac{m}{V}.\frac{20}{21}=800.\frac{20}{21}≈761.9(kg/m³)$

  Câu 2 : 

  Đổi $1000cm³=1dm³=1l$

  Vì khi nhiệt độ tăng từ $0^{o}C$ lên $50^{o}C$ thì $1l$ thủy ngân tăng $9cm³$, $1l$ rượu tăng $58cm³$, $1l$ nước tăng $12cm³$

  Nên lúc này bình chia độ đựng thủy ngân chỉ : 

  $V_{1}=1000+9=1009(cm³)$

  Nên lúc này bình chia độ đựng rượu chỉ : 

  $V_{2}=1000+58=1058(cm³)$

  Nên lúc này bình chia độ đựng nước chỉ : 

  $V_{3}=1000+12=1012(cm³)$

  0
  2021-07-08T20:35:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  câu 1:

  Ở 0 độ C, 1m3 rượu có khối lượng là 800kg  
  Khi nhiệt độ tăng thêm 50 độ C thì thể tích rượu tăng thêm một lượng:  
  50 . 1/1000= 0,05 (m3)  
  Thể tích rượu ở 50 độ C:  
  V= 1 + 0,05= 1,05 (m3)  
  Khối lượng riêng của rượu ở 50 độ C:  
  D= m/V= 800 : 1,05= 762 (kg/m3)

  {m3=mét khối}

  câu 2:

  thể tích rượu khi tăng lên 50’c là:

  1000 + (58.50)=3900(m3)

  thể tích thủy ngân khi tăng lên 50’c là:

  1000 + (9.50)=1450(m3)

  thể tích nước khi tăng lên 50’c lầ:

  1000 + (12.50)=1600(m3)

  đáp số: V rượu:3900 m3

              V thủy ngân:1450 m3

              V nước:1600 m3

  {V=thể tích}

  Chúc bn hc tốt

  #no copy and chép mạng

  cs j sai mong bn thông cảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )