Câu 1:Lập bảng các giai đoạn phát triển của các phong trào dân tộc từ năm 1945

Question

Câu 1:Lập bảng các giai đoạn phát triển của các phong trào dân tộc từ năm 1945

in progress 0
Emery 6 ngày 2021-12-04T08:16:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:17:48+00:00

  Bài 1 trang 14 Lịch Sử 9: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn.

  Trả lời:

  * Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:

  – Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở Đông Nam Á đã nổi dậy, lần lượt tuyên bố nền độc lập: Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

  – Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi điển hình là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).

  – Năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi).

  – Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công.

  => Đến giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ.

  * Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX:

  – Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Ăng-gô-la (11/1975), Mô-dăm-bích (6/1975) và Ghi-nê Bít-xao (9/1974) lật đổ chế độ thống trị của Bồ Đào Nha.

  => Sự tan rã cuả thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng cuả phong trào giải phóng dân tộc.

  * Giai đoạn giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX:

  – Từ cuối những năm 70, chính quyền thực dân phải xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen.

  – Năm 1980, Chính qyền của người da đen được thành lập ở Rô-đê-đi-a (Cộng hoà Dim-ba-bu-ê).

  – Năm 1990, Chính qyền của người da đen được thành lập ở Tây Nam Phi (Cộng hoà Na-mi-bi-a).

  – Năm 1993, Chế đọ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ở Cộng hoà Nam Phi.

  => Như vậy hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.

  0
  2021-12-04T08:17:51+00:00

  Giai đoạn 1 (từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX).

  – Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở châu Á đã nổi dậy, thành lập chính quyền cách mạng điển hình là Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

  – Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi điển hình là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).

  – Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi)

  – Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công.

  ⟹ Tóm lại đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc điạ tập trung ở miền Nam Châu Phi.

  2. Giai đoạn 2 (từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX).

  – Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Ăngôla, Môdămbích và Ginê Bít-xao nhằm lật đổ chế độ thống trị của Bồ Đào Nha.

  – Đến đầu những năm 60, nhân dân 3 nước này đã tiến hành đấu tranh vũ trang.

  – Tháng 4/1974, chính quyền mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho 3 nước này.

  ⟹ Như vậy sự tan rã của thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng cuả phong trào giải phóng dân tộc.

  3. Giai đoạn 3 (từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX).

  – Cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân còn tồn tại dưới “hình thức chế độ phân biệt chủng tộc A-phác-thai”.

  – Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường và bền bỉ, chính quyền thực dân đã phải xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen.

  – Chính quyền của người da đen được thành lập:

  + Năm 1980, Cộng hoà Dim-ba-bu-ê giành độc lập.

  + Năm 1990, Cộng hoà Na-mi-bi-a đã giành độc lập.

  + Năm 1993, Cộng hoà Nam Phi đã giành độc lập.

  ⟹ Như vậy hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.

  Sai lầm và chú ý:

  – Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á nổ ra sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á.

  – Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi là một hình thái của chủ nghĩa thực dân cũ.

  – Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là chống chế độ độc tài thân Mĩ, tiêu biểu nhất cách mạng Cuba chống lại chế độ độc tài Batixta.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )